Po trzyletniej nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego pracownik został skierowany na badania profilaktyczne (badania okresowe) z uwagi na upłynięcie okresu ich ważności. Z nieznanych nam powodów lekarz medycyny pracy nie dopuścił go do pracy na dotychczasowym stanowisku. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? Nie mamy możliwości powierzenia pracownikowi innych zadań. Czy możemy rozwiązać z nim stosunek pracy?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską. Na opiekę tę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe – przeprowadzane w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy, (3) kontrolne – wykonywane w przypadku spowodowanej chorobą niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.
Bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Jeśli zatrudniony otrzymał orzeczenie lekarskie o istnieniu takich przeciwwskazań, to pracodawca – jeżeli nie ma możliwości przeniesienia go do innej pracy – może wypowiedzieć mu stosunek pracy, wskazując jako powód niezdolność do pracy potwierdzoną przez lekarza medycyny pracy.
Przed podjęciem takiej decyzji warto jednak odwołać się od orzeczenia lekarskiego. Prawo do tego mają zarówno osoba badana, jak i pracodawca, który wydał skierowanie na badania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza, który je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych. Podmiotami tymi są:
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy (WOMP) właściwe ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik;
2) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy;
3) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez Kolejowy Zakład Medycyny Pracy;
4) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez ministra obrony narodowej.
Lekarz, za którego pośrednictwem jest składane odwołanie, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania przekazuje je wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę wydanego orzeczenia lekarskiego do właściwego podmiotu, o którym mowa powyżej. Badania w trybie odwołania przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odwołania, a orzeczenie lekarskie wydane w tym trybie jest ostateczne. Co ważne, wypowiedzenie jest możliwe niezależnie od tego, czy została wyczerpana procedura odwoławcza od orzeczenia lekarskiego czy też nie.
Podstawa prawna
Art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Par. 5 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.).