Kryteria mają umożliwić wybór najlepszej oferty z punktu widzenia jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości i ceny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasadnicze zmiany w kryteriach wyboru ofert dotyczą: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; rehabilitacji leczniczej; ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wprowadzono dwa nowe przedmioty postępowania: świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych oraz świadczenia w zakresie pediatrii. W rehabilitacji leczniczej przewidziano premiowanie świadczeniodawców realizujących rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym, specjalizujących się w rehabilitacji dzieci. W obszarze ratownictwa medycznego zaplanowano dostosowanie do zmian wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jeśli chodzi o transport medyczny, określono kryteria dla nowego przedmiotu postępowania: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.

W pozostałych zakresach świadczeń - jak podano - zmiany mają charakter dostosowujący do obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że wejście w życie rozwiązań przewidzianych w projekcie pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych świadczeń gwarantowanych oraz powinno przyczynić się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich jakość, kompleksowość, dostępność oraz cenę.

W OSR podano, że projektowane zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwych dla nowych zakresów świadczeń. Wskazano jednocześnie, że projektowane rozporządzenie nie zmienia warunków obligatoryjnie wymaganych od świadczeniodawców określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.