Stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – to cel projektu ustawy, który prezydent skierował wczoraj do Sejmu. Dokument obejmujący lata 2020–2030 wraz z harmonogramem realizacji na 2020 r. minister zdrowia ma przedstawić Radzie Ministrów przed końcem września.
Strategia ma obejmować 10 lat, będzie weryfikowana co pięć, a każdego roku resort zdrowia będzie przygotowywał sprawozdanie z jej realizacji. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie strategii – w drodze uchwały – ma być Rada Ministrów.
Główny cel dokumentu to obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z ich powodu oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pacjentom potrzebny jest „nowy program o kompleksowym spojrzeniu, koordynujący tę dziedzinę ochrony zdrowia, jaką jest walka z chorobami onkologicznymi”.
Narodowa Strategia Onkologiczna wytyczyć ma kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej. Zawierać będzie działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Przewiduje też działania wspierające opiekę onkologiczną, obejmujące rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych oraz badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody terapii. Ma zapewnić wszystkim pacjentom równy dostęp do wysokiej jakości leczenia.
Strategia ma być opracowana przez zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele resortu, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych oraz organizacji zrzeszających pacjentów.
Program ma być opłacany z pieniędzy publicznych, ale projekt wprowadza możliwość finansowania go również z innych środków. Organem koordynującym działania w nim określone i monitorującym jego realizację będzie minister zdrowia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu