Wysokość opłat za krew i jej składniki jest co roku ustalana przez Ministra Zdrowia. 16 sierpnia 2018 wydał on rozporządzenie, w którym określona została wysokość tych opłat w 2019 roku. Niektóre z nich uległy zmianom w porównaniu z rokiem poprzednim.

Opłaty za krew i jej składniki

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i wprowadza następujące opłaty za krew i jej składniki:

1) 275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2)186 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 90 zł – za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1255 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 100 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

8) 195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

Kiedy wysokość opłat ulega zmianie?

Rozporządzenie przewiduje sytuacje, gdy określona wysokość opłat za krew i jej składniki ulega zmianie. Mowa tu o przypadkach, gdy:

1) składniki krwi wymienione pkt 7 i 8 poddano karencji – wskazane opłaty podwyższa się wówczas o 25 zł;

2) jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych – opłaty, o których mowa w punktach 7 i 8, podwyższa się wówczas o 123 zł;

3) poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych dawkę terapeutyczną:
a) koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w pkt 4 – określoną sumę opłat za pojedyncze jednostki podwyższa się wówczas o 506 zł;
b) składnika krwi, o którym mowa pkt 5 – wskazaną opłatę podwyższa się wówczas o 506 zł;

4) poddano napromieniowaniu:
a) jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 1–3 i 6, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w pkt 5 lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa pkt 1–5 – wymienione opłaty podwyższa się wówczas o 26 zł;
b) dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w pkt 4, sumę opłat za pojedyncze jednostki wymienione w tym przepisie podwyższa się wówczas o 26 zł.;

5) poddano filtrowaniu:
a) jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 1–3 – wymienione opłaty podwyższa się wówczas o 83 zł;
b) dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w pkt 4 – sumę opłat za pojedyncze jednostki podwyższa się o 130 zł;

6) poddano przemywaniu:
a) jednostkę składników krwi, o których mowa w pkt 2 i 3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w pkt 5, bądź dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 2–5 – opłaty wymienione w tych punktach podwyższa się o wówczas 96 zł;
b) dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w pkt 4 – sumę opłat za pojedyncze jednostki podwyższa się wówczas o 96 zł;

7) jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa pkt 1–5 i 7, poddano podziałowi, ustalone opłaty podwyższa się wówczas o 45 zł;

8) poddano rekonstytucji:
a) jednostkę krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 1–3, dawkę terapeutyczną składnika krwi, o którym mowa w pkt 5, lub dawkę pediatryczną krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 1–5 – odpowiadające im opłaty podwyższa się wówczas o 138 zł;
b) dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, o których mowa w pkt 4 – sumę opłat za pojedyncze jednostki.