Rząd przyjął we wtorek projekt ws. wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki IKP pacjent ma otrzymać dostęp online do informacji m.in. o swoich receptach, skierowaniach, zleceniach na wybory medyczne, udzielonych świadczeniach oraz np. o wybranym lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej.

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych czy informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Projekt wprowadza możliwość podawania przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczenia. Informacja taka – jak argumentowało MZ - ma mieć wymiar edukacyjny - pacjenci będą mieli świadomość, ile kosztowało ich leczenie.

IKP umożliwi także np. dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich czy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych).

Internetowe Konto Pacjenta ma umożliwić także dostęp do informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Nowe przepisy umożliwią pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – dostęp do IKP za pośrednictwem ZIP.

Zgodnie z projektem, usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne zobowiązane zostały do zapewniania zgodności ich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez ministra zdrowia. Obecnie większość funkcjonujących systemów jest nieinteroperacyjna, czyli w praktyce nie są one w stanie wymieniać między sobą informacji, nie mogą się wzajemnie wspierać przy obsłudze użytkowników oraz nie zapewniają porównywalności i kompletności informacji.

Projekt dot. IKP zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przewidziano też, że wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji.

MZ zapowiadało, że funkcjonalności mają być udostępniane stopniowo. Terminy, do których wybrane funkcjonalności IKP powinny zostać uruchomione to najpóźniej do 1 stycznia 2019 r. w przypadku składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie osobie upoważnionej dokumentacji medycznej lub udostępnienie danych oraz składania oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia. Do 30 września 2019 r. możliwy ma być dostęp do informacji o posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, podstawie do tego prawa oraz do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej; składanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich, wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości kwoty podlegającej refundacji.