Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Docelowo ma ono gromadzić jak najwięcej informacji związanych ze zdrowiem. W pierwszym etapie ułatwi korzystanie z e-recepty.Na IKP znajdą się m.in. informacje o wystawionych receptach, skierowaniach, zrealizowanych świadczeniach. Ministerstwo chce, by znalazły się tam również dane na temat kosztów poszczególnych procedur (chodzi m.in. o wymiar edukacyjny dla pacjentów). Docelowo system objąć ma wszystkich świadczeniodawców i świadczeniobiorców. IKP stanowi jeden z modułów Platformy P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych).
Przyspieszenie prac nad IKP ma związek z pilotażem e-recepty, który w połowie lutego rozpoczął się w Siedlcach i Skierniewicach. Na razie trwa testowanie oprogramowania. Pacjentów obejmuje dopiero od maja i wtedy też ma być dostępne IKP. Elektroniczna recepta będzie jego pierwszą funkcjonalnością.
Reklama
Jak tłumaczył na wczorajszej konferencji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, w pierwszej kolejności z konta skorzystają mieszkańcy miejscowości, w których odbywa się pilotaż. Nie znaczy to, że nie mogą go sobie założyć pozostali pacjenci, jednak dopóki e-recepta się nie upowszechni, nie będzie tam żadnych informacji.

Reklama
Jakie korzyści będą płynęły z założenia konta? Logując się przez zaufany profil, pacjent będzie miał dostęp do wszystkich zdrowotnych informacji, które go dotyczą (docelowo, bo system będzie się rozrastał stopniowo). Na koncie mają znajdować się m.in. informacje o posiadanym na dany dzień prawie do świadczeń, deklaracjach wyboru lekarza POZ, pielęgniarki oraz położnej. Umożliwi ono składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia, a także o wyrażeniu zgody na świadczenia.
Skierowany wczoraj do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta tworzy ramy prawne do uruchomienia IKP, jednak jego uchwalenie nie jest niezbędne, by pacjenci mogli korzystać z konta w ramach pilotażu e-recepty. Minister zapewnił, że przymusu, by zakładać IKP, nie będzie też później, gdy program wyjdzie z fazy pilotażu. Z takich udogodnień jak e-recepta będzie można skorzystać też bez konta.
Nowa regulacja połączyć ma IKP ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta, udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (będzie możliwy dostęp do usług oferowanych przez IKP za pośrednictwem ZIP). To narzędzie już funkcjonuje; korzysta z niego – według Cieszyńskiego – 1,5 mln użytkowników.
Projekt uporządkować ma także wiele kwestii technicznych, np. określa minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne. Ma to ujednolicić funkcjonujące już lokalne systemy pod względem przyjętych w nich rozwiązań technicznych oraz wprowadzonych funkcjonalności. Obecnie bowiem w wielu przypadkach tworzone są one jedynie pod kątem potrzeb danego podmiotu, co utrudnia, a często wręcz uniemożliwia wymianę informacji i danych. Tymczasem resort chce korzystać z lokalnych systemów, by zapewnić pacjentom dostęp do jak największej liczby usług.
Nowa ustawa ma także umożliwić pielęgniarkom i położnym wystawianie recept nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, ale również po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Analogiczną możliwość dla lekarzy wprowadziła ustawa o e-recepcie. Podczas prac nad nią pielęgniarki wnioskowały o objęcie również ich takimi zapisami, jednak wtedy resort się na to nie zgodził.
Projektowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Przy czym poszczególne funkcjonalności IKP dostępne mają być w określonych terminach – do 1 stycznia 2019 r. ma być możliwe składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych oraz określenie zakresu dostępu do nich, zaś do 1 stycznia 2020 r. użytkownicy powinni mieć dostęp do informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, oraz ich historii, a także możliwość wyrażania zgody na ich udzielanie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji