Wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i małych dzieci nie jest celowe. Tak uznał prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Oddalił w ten sposób zabiegi rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.

O refundowanie takiego świadczenia wnioskowały też środowiska pacjentów oraz wielu ekspertów i dietetyków. RPD kilkakrotnie występował do resortu zdrowia w tej sprawie. Już w czerwcu 2016 r. wpłynął wniosek Fundacji My Pacjenci o zakwalifikowanie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 5. roku życia jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).
Rzecznika, w odpowiedzi na jego ostatnie pismo, poinformowano, że minister zlecił prezesowi AOTMiT przygotowanie rekomendacji w tej sprawie. Pod koniec maja działająca przy prezesie Agencji Rada Przejrzystości uznała za niezasadne zakwalifikowanie tego świadczenia do koszyka i zaleciła przeprowadzenie badań dla określenia skuteczności i trwałości efektów takiej interwencji. Wskazała, że nie należy dopuszczać świadczenia realizowanego przez dietetyków w sytuacji, gdy jego skuteczność jest niejasna, a obecnie takich porad udzielają pediatrzy.
W zeszłym tygodniu negatywną rekomendację wobec refundowania tego świadczenia wydał prezes AOTMiT. W uzasadnieniu wskazał, że zostało ono opisane w sposób niejasny, przez co trudne jest oszacowanie jego wpływu na budżet płatnika, poza tym obejmuje ono świadczenia już dostępne w ramach wizyt położnych i pielęgniarek. Zgodnie z sugestią prezesa AOTMiT profilaktyka pierwotna i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań POZ, zaś osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza rodzinnego do poradni dietetycznych działających ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nowe świadczenie powinno zatem obejmować wyłącznie porady udzielane przez dietetyków w ramach AOS.
Rzecznik, który przychylał się do stanowiska ekspertów apelujących o wprowadzenie takiego świadczenia, poprosił ministra o jego stanowisko w tej sprawie. Wcześniej wskazywał na niepokojące statystyki, z których wynika, że co ósme dziecko w Polsce jest otyłe lub ma nadwagę, a jedynie 7 proc. polskich matek komponuje swoim dzieciom właściwą dietę, przy czym 85 proc. jest przekonanych, że robią to właściwie.
Zdziwienie stanowiskiem agencji wyrażała też m.in. prezes Fundacji My Pacjenci Ewa Borek, przypominając, że jednym ze sposobów na odwrócenie niekorzystnych trendów jest właśnie wczesne poradnictwo dietetyczne dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, wprowadzone, zanim utrwalą się złe nawyki.