Dyspozytorzy medyczni będą podzieleni na odbierających zgłoszenia oraz ekspediujących zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia.
Ich pracę będzie nadzorował wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego, którym będzie mógł zostać nie tylko lekarz, ale również ratownik medyczny lub pielęgniarka.
Takie zapisy znalazły się w projektach rozporządzeń ministra zdrowia: w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej oraz w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Są one związane z przyjętą w zeszłym tygodniu przez Sejm nowelizacją ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.). Nowela trafi do Senatu.
Na mocy nowej ustawy dyspozytornie staną się jednostkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich. Zmieni się też ich liczba – teraz to 42, a docelowo ma być 18, po jednej na każde województwo, oprócz śląskiego i mazowieckiego, gdzie mają być po dwie.
Projekt przewiduje, że dyspozytorzy zostaną podzieleni na dwie grupy, które wykonywać będą swoje zadania w wydzielonych częściach dyspozytorni: operatorskiej i dyspozytorskiej. Na bieżąco ich praca będzie nadzorowana ze stanowiska głównego dyspozytora i kierownika dyspozytorni oraz jego zastępcy.
Stanowiska mają być przystosowane do pracy w systemie 24-godzinnym. Powinno być tam także pomieszczenie socjalne, m.in. z prysznicem.
Projekt określa też wymagania dotyczące wyposażenia dyspozytorni w urządzenia techniczne i środki łączności oraz systemy teleinformatyczne. Wskazuje, że należy zapewnić możliwość wykonywania zadań również w razie braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów łączności. Z uwagi na specyfikę pracy i infrastruktury pomieszczenia objęte zostaną kontrolą dostępu.
Nowa ustawa wprowadza funkcję wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w miejsce lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Na tym stanowisku, poza lekarzem, będzie można zatrudnić również ratownika medycznego oraz pielęgniarkę, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy dyspozytora medycznego i wykształceniem wyższym I stopnia. Dodatkowo został wprowadzony wymóg ukończenia kursu dla wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków koordynatora reguluje projektowane rozporządzenie. Dotyczy m.in. współpracy z głównym dyspozytorem medycznym lub jego zastępcą, podmiotami leczniczymi będącymi dysponentami zespołów ratownictwa oraz posiadającymi w swoich strukturach szpitalne oddziały ratunkowe. Projekt określa też uprawnienia koordynatora w kwestii uzyskiwania od placówek leczniczych informacji koniecznych do koordynowania akcji medycznych, zwłaszcza takich, które dotyczą większej liczby osób poszkodowanych, w której uczestniczy wiele jednostek oraz szpitali.
Oba rozporządzenia mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji