We wszystkich wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia trwają konkursy na leczenie w dentobusach. Zawarte w ich ramach umowy obowiązywać będą od początku kwietnia.Wyjątkiem jest oddział mazowiecki, gdzie umowa obowiązywać ma od 6 kwietnia. Różne są natomiast okresy trwania kontraktów – np. Dolnośląski OW NFZ koniec umowy wyznaczył na 31 grudnia 2019 r., Mazowiecki OW NFZ – na koniec 2020 r., ale są oddziały, gdzie umowy będą trwać do połowy 2023 r. (Małopolski OW NFZ).
Termin składania ofert jest różny w poszczególnych oddziałach (6–8 marca). Większość konkursów ma zostać rozstrzygnięta ok. 20 marca. W tym wypadku również terminy w zależą od oddziałów.
Na utrzymanie dentobusu świadczeniodawcy będą otrzymywali miesięczny ryczałt. Jego wysokość to ok. 7 tys. zł, tu także występują różnice pomiędzy poszczególnymi województwami (od 7 50 zł w oddziale świętokrzyskim do 7700 zł w mazowieckim). Ryczałt uwzględnia przede wszystkim ubezpieczenie dentobusu (OC, AC, NW), koszty eksploatacji (np. przeglądu technicznego), zatrudnienia kierowcy, opłaty za paliwo.
Ryczałt jest przeznaczony na utrzymanie dentobusu w gotowości do leczenia. Natomiast udzielane w nim świadczenia zdrowotne będą rozliczane zgodnie z Katalogiem świadczeń stomatologicznych, który stanowi załącznik do zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie (Nr 6/2018/DSOZ z 25 stycznia 2018r. ze zm.).
Świadczeniodawcy, którzy będą obsługiwać dentobusy, mają przedstawiać dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego funduszu propozycję miejsc postojów na obszarze danego województwa. Powinni to zrobić do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który planowany jest harmonogram. Po zaakceptowaniu będzie on publikowany na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ.
Dentobusy powinny pracować pięć dni w tygodniu, po sześć godzin. W zależności od województwa, różna może być liczebność obsługującego je personelu.
Uruchomienie dentobusów ma być jednym ze sposobów na poprawę stanu uzębienia u dzieci i młodzieży. Mają leczyć tam, gdzie nie ma gabinetów w szkołach i dostęp do stomatologa jest utrudniony. Zostały kupione pod koniec zeszłego roku przez resort zdrowia i przekazane wojewodom. Ci będą je bezpłatnie udostępniać świadczeniodawcom wybranym w konkursie. Po zakończeniu umowy powinni oni zwrócić pojazdy wojewodom w stanie niepogorszonym.