Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1001).
Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1001). Proponowana zmiana to efekt licznych postulatów Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Okazało się bowiem, że przy kolejnych rozszerzeniach uprawnień dla kombatantów i działaczy opozycji demokratycznej Sejm zapomniał o osobach wykonujących niewolniczą pracę na rzecz totalitarnych reżimów. Obecnie deportowani do pracy otrzymują świadczenie w wysokości od około 10 zł do 210 zł w zależności od długości okresu pracy przymusowej. Przy czym zalicza się im maksymalnie okres 20 miesięcy, w obozach pracy przymusowej lub w czasie deportacji przez okupantów – niemieckiego i radzieckiego. I to zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu II wojny światowej.
Osoby te – obecnie schorowane i w podeszłym wieku – nie mają możliwości korzystania poza kolejnością ze służby zdrowia w przypadku choroby. Po wejściu ustawy to się zmieni. Projekt zakłada bowiem, że ta grupa będzie mogła kupować leki bez kolejki w aptekach. Dodatkowo poza kolejnością będą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz uzyskają prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza. Równocześnie ta grupa będzie miała pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Uprawnienia te są analogiczne do tych, które obecnie posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych.
71 tys. osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR będzie mogło skorzystać ze zmian
78 tys. miejsc jest obecnie w domach pomocy społecznej w całej Polsce
Etap legislacyjny
Projekt czeka na pierwsze czytanie w Sejmie