Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania m.in. z wizyt u lekarza specjalisty poza listą oczekujących. Nie będą też musieli stać w kolejce w aptece
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i procedur specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że osoba represjonowana lub inny uprawniony powinien być przyjęty od razu, a jeśli zostanie mu wyznaczony inny termin, do lekarza trafi bez kolejki. Świadczenie z zakresu AOS (najczęściej to wizyta u lekarza specjalisty) nie może być udzielone później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Z nowych uprawnień wskazane powyżej grupy pacjentów skorzystają od 31 sierpnia. Wtedy w życie wejdzie ustawa z 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1386, art. 5). Według Ministerstwa Pracy liczba potencjalnych uprawnionych może wynosić od kilkudziesięciu do stu tysięcy osób. IPN wskazuje na ok. 60 tys. osób.
Poza nową grupą uprawnionych, prawo do korzystania ze świadczeń bez czekania w kolejce mają kobiety w ciąży, osoby niepełnoletnie, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (o ile powstały one w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu). Na specjalne względy mogą też liczyć Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.
Represjonowani będą mogli także leczyć się bez skierowania u specjalisty. Takie uprawnienia ma już teraz część pacjentów. Są to osoby chore na gruźlicę, zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), uprawnieni żołnierze lub pracownicy (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa). Z konieczności uzyskania skierowania zwolnieni są też weterani poszkodowani podczas misji oraz dzieci i młodzież objęta programem „Za życiem” (z poważnymi wadami i chorobami, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).
W przypadku innych pacjentów skierowania nie są wymagane tylko do wąskiej grupy specjalistów: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa i psychiatry.
2294 tylu osobom potwierdzono status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych do 28 lutego br.
Etap legislacyjny
Przepisy wchodzą w życie