Opracowanie nowych standardów jakości usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych, a także dookreślenie roli opiekuna medycznego w systemie opieki zdrowotnej zapowiedziały w środę na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej przedstawicielki resortów rodziny oraz zdrowia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że w 2017 roku opracuje nowe standardy usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności.

Jak wyjaśniła wiceminister Elżbieta Bojanowska, ministerstwo powoła specjalny zespół do określenia kryteriów i oceny stopnia niesamodzielności, ponieważ to właśnie stopień niesamodzielności podopiecznych będzie podstawą do opracowania nowych standardów usług dla osób starszych.

Dodała, że na podstawie tych kryteriów opracowane zostaną standardy usług asystenckich i opiekuńczych, w tym np. teleopieki. "Wstępnie przyjęto trzy stopnie niesamodzielności i 14 standardów - w zależności od stopnia niesamodzielności będą to usługi asystenckie lub opiekuńcze" - zaznaczyła Bojanowska.

Poinformowała też, że w ramach wypracowanego systemu zostaną przeprowadzone szkolenia dla instytucji świadczących usługi asystenckie i opiekuńcze, a następnie odbędzie się pilotaż tych usług. "Chcemy ten pilotaż przeprowadzić w gminach o bardzo zróżnicowanych dochodach, tak, żeby w różnych warunkach przetestować nasze modele" - zapowiedziała Bojanowska.

Dyrektor departamentu nauki i szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Chmielowska mówiła, że chociaż rola opiekuna medycznego została określona w rozporządzeniu ministra zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki długoterminowej, to wymaga ona dalszych uściśleń. Podkreśliła, że opiekunowie medyczni doskonale sprawdzają się w służbie zdrowia.

Jak zaznaczyła, ministerstwo zdaje sobie sprawę, że niektórzy opiekunowie medyczni są zatrudniani w zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach salowych i sanitariuszy, czyli poniżej swoich kwalifikacji, ale trwają prace nad dookreślaniem w kolejnych rozporządzeniach ich roli i miejsca w systemie opieki zdrowotnej. Powiedziała, że trwają też prace nad zmianą podstaw programowych kształcenia opiekunów medycznych.

Dodała, że zawód opiekuna medycznego jest zawodem nowym - wprowadzono go do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2007 r. Ministerstwo szacuje, że na rynku polskim znajduje się w tej chwili 6 tys. osób z takim wykształceniem, natomiast w systemie ochrony zdrowia zatrudnionych jest 4 tys. opiekunów medycznych.

Chmielowska wyjaśniła, że osoby, które wykonują ten zawód zajmują się rozwiązywaniem i rozpoznawaniem problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagają w zaspokojeniu potrzeb biopsychospołecznych, asystują pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, przygotowują przybory stosowane podczas zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych i współpracują z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym.