Konkurencja jest zjawiskiem normalnym i pożądanym. Powoduje wzrost lub choćby utrzymanie jakości usług i każda firma powinna się z tym liczyć.
TEZA Sama utrata korzyści majątkowych spowodowana obniżeniem cen na skutek zaszeregowania hotelu do kategorii trzygwiazdkowych nie uzasadnia automatycznie wstrzymania wykonania decyzji ministra.
STAN FAKTYCZNY Minister sportu i turystyki odmówił spółce z branży hotelarskiej zaszeregowania prowadzonego przez nią obiektu hotelarskiego jako czterogwiazdkowego. Spółka złożyła więc do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Podała, że grozi jej teraz utrata korzyści majątkowych, na skutek tego że hotele trzygwiazdkowe są tańsze od czterogwiazdkowych. Ponadto podniosła, że w skutek wykonania decyzji utraci pozycję na lokalnym rynku, co będzie trudne do odwrócenia i uniemożliwi jej skuteczną konkurencję z innymi hotelami.
Wojewódzki sąd administracyjny odmówił spółce. Podkreślił, że utrata korzyści majątkowych, aby uzasadniała wstrzymanie wykonania decyzji, musi być znaczna. A tego spółka już nie wykazała. Spółka wniosła zażalenie. Wskazała, że utraci zaufanie kontrahentów, szczególnie z wyższej kadry menedżerskiej, która zgodnie z polityką swoich firm nocuje w hotelach o standardzie minimum czterech gwiazdek. Przestając spełniać ten standard, przestanie też spełniać wymóg wielu przetargów.
UZASADNIENIE Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie. Wyjaśnił, że stosownie do art. 61 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona skarżąca powinna jednak dokładnie to wykazać, a zatem uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności. Sama utrata korzyści majątkowych spowodowana obniżeniem cen na skutek zaszeregowania hotelu do kategorii hoteli trzygwiazdkowych, nie uzasadnia automatycznie wstrzymania wykonania decyzji. Choć widoczne są logiczne ujemne następstwa wykonania decyzji, to jednak, właśnie przez typowość tych następstw, nie stanowią nadzwyczajnych okoliczności usprawiedliwiających zastosowanie wyjątkowej instytucji, jaką jest wstrzymanie wykonania decyzji. Strona wskazała typowe negatywne następstwa takiej decyzji, które mogłyby odnosić się do każdego innego obiektu hotelarskiego, a nie zindywidualizowane okoliczności, które ziszczając się, mogłyby doprowadzić do spełnienia się jednej z przesłanek z art. 61 par. 3 p.p.s.a.
NSA podkreślił, że konkurencja jest zjawiskiem normalnym i pożądanym. Powoduje wzrost lub choćby utrzymanie jakości usług i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność powinien się z tym liczyć. Zmiana zaszeregowania hotelu nie powoduje automatycznie utraty stałych klientów, jak również straty wizerunkowej, gdyż decydującym kryterium przy wyborze danego obiektu hotelarskiego wydaje się stosunek ceny do jakości oferowanych usług, a nie samo zaszeregowanie.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II GZ 600/16