Do kiedy należy wywiązać się z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i wpłacania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli termin wypadnie np. w sobotę, niedzielę lub święto?
Nowe regulacje, które mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych na wypadek ewentualnej niewypłacalności któregoś z biur podróży, weszły w życie 26 listopada 2016 r. W związku z tym najpóźniej do jutra organizatorzy turystyki i pośrednicy powinni złożyć deklarację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i przekazać składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za listopad 2016 r.
Problem z terminem, którego dotyczy pytanie czytelnika, może pojawić się już w styczniu 2017 r., ponieważ 21. dzień tego miesiąca wypada w sobotę. Zwróciliśmy się w tej sprawie o wyjaśnienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z odpowiedzi, „w zakresie dotyczącym terminów składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 57 par. 4 k.p.a., jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”.
Zatem złożenie deklaracji i uiszczenie składki za grudzień 2016 r. powinno nastąpić do poniedziałku 23 stycznia 2017 r., gdyż jest to najbliższy dzień powszedni.
Jeżeli chodzi o inne miesiące przyszłego roku, to 21. dzień maja 2017 r. wypadnie w niedzielę. Deklaracje za poprzedni miesiąc będzie trzeba złożyć, a składki wpłacić najpóźniej do poniedziałku 22 maja 2017 r. Z kolei 21. dzień października jest w sobotę, zatem organizatorzy turystyki i pośrednicy będą mieli czas na wywiązanie się z obowiązków do poniedziałku 23 października 2017 r.
W pozostałych miesiącach przyszłego roku 21. dzień jest powszednim, więc – jak wspomnieliśmy – do tej właśnie daty trzeba złożyć deklaracje i zapłacić składki. Wysokość składek, zależnie od rodzaju imprez turystycznych, została określona w rozporządzeniu ministra sportu i turystyki z 21 listopada 2016 r.
Postawa prawna
Art. 10f, art 10g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.). Art. 57 par. 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Par. 2 rozporządzenia ministra sportu i turystyki z 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1900).