Celem ustawodawcy nie było podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych - wskazał sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński, odnosząc się prac dotyczących zmian ustawy prawo o ruchu drogowym. Jak dodał, ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę.

W opublikowanym w środę komunikacie prasowym Cyfryzacji KPRM wskazano, że trwają prace dotyczące ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, których celem jest likwidacja opłat wnoszonych przez stacje kontroli pojazdów oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Przywołany w komunikacie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński wskazał, że "celem ustawodawcy nie było podniesienie opłat dla towarzystw ubezpieczeniowych". Dodał, że ceny ubezpieczeń samochodowych nie pójdą w górę.

Cyfryzacja KPRM podała, że w toku prowadzonych uzgodnień i konsultacji projektu ustawy, przeanalizowano uwagi wniesione przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych oraz stowarzyszeń i organizacji zrzeszających m.in. podmioty zajmujące się handlem samochodami używanymi.

"W projekcie, jaki zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów znajdzie się zmiana, która rozwieje podnoszone przez branżę ubezpieczeniową wątpliwości dotyczące ewentualnego skokowego wzrostu opłat. Przewiduje ona 10-krotne obniżenie proponowanego górnego limitu wysokości opłaty ewidencyjnej tj. z 1 proc. do 0,1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to, że wysokość opłaty określona w rozporządzeniu nie będzie mogła przekroczyć 5,66 zł" - podano w komunikacie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w piątek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do ich kierowania, czy poddaniem samochodu wymaganym badaniom technicznym.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że obecnie opłata ewidencyjna jest pobierana od obywateli, w szczególności przez organy samorządowe – w związku z realizacją czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy; a także przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – w związku z przeprowadzeniem badania technicznego i odnotowaniem odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

"W wyniku tych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Jak dodano w uzasadnieniu, obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej ciąży na obywatelach. Wysokość opłaty określa rozporządzenie. Obecnie wysokość opłaty ewidencyjnej za poszczególne czynności urzędowe określona jest w zależności od dokonywanej czynności w wysokości 0,50 zł lub 1 zł.

W uzasadnieniu podkreślono, że organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów, w miarę rozbudowy centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców zobowiązane są przekazywać do tych ewidencji szeroki zakres danych. "W ramach realizowanych czynności organy pobierają jednocześnie opłatę za nie jak również opłatę ewidencyjną. Aktualne rozwiązania systemowe zobowiązują również te podmioty do przekazywania miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu opłat ewidencyjnych" - napisano.

Dodatkowo - jak wskazano - wpływające w ostatnich latach do Ministra Cyfryzacji zapytania, a także wnioski społeczne spowodowały, że dokonano oceny stanu prawnego i możliwości wprowadzenia zmian w obecnym systemie źródeł finansowania Funduszu. Jak wyjaśniono, analizie poddano w szczególności aktualną strukturę przychodów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, z której wynika, iż kluczowy przychód Funduszu stanowi opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Opłaty ewidencyjne pobierane przez organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów łącznie stanowią 14,5 proc. przychodów Funduszu.

"Mając na uwadze powyższe uwarunkowania i dokonaną ocenę identyfikującą możliwe zmiany, w przedkładanym projekcie zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy samorządowe w związku z czynnościami urzędowymi w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Projekt przewiduje również odstąpienie od pobierania opłaty ewidencyjnej przy przeprowadzaniu badania technicznego" - czytamy.

Autorzy projektu wskazali, że głównym dochodem Funduszu pozostanie natomiast opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność zarobkową, "a fakt wykorzystywania centralnej ewidencji pojazdów i kierowców przyczynia się do ich bardziej efektywnego działania przynoszącego wymierną korzyść ekonomiczną".

"Zniesienie opłaty ewidencyjnej (...) przyczyni się dodatkowo do możliwości wprowadzania kolejnych ułatwień w zakresie automatyzacji niektórych procesów – np. wprowadzenia w przyszłości automatycznego zwrotu, w określonych okolicznościach, prawa jazdy ? po ustaniu przesłanek powodujących jego zatrzymanie" - dodano.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński. (PAP)