Rząd zamierza jeszcze w pierwszym kwartale tego roku przyjąć projekt ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W uzasadnieniu wytłumaczono, że zmiana jest konieczna, ponieważ znowelizowana została unijna dyrektywa w tej sprawie - implementacja tych regulacji do polskiego prawa powinna nastąpić do 28 czerwca 2021 roku.

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych, projektowane przepisy uaktualniają i uzupełniają definicje zmienione unijną dyrektywą; przewidują między innymi rozszerzenie zakresu definicji “odpadów ze statków” w celu objęcia nią wszelkich odpadów produkowanych na statkach.

Ponadto nowe przepisy nakładają na porty i przystanie morskie obowiązek utrzymania odpowiednich urządzeń odbiorczych, odbiór odpadów ze statków oraz wydanie pokwitowania.

Przewidziano również zobowiązanie portów i przystani morskich do opracowywania planów odbioru odpadów oraz obowiązek przedkładania co dwa lata raportów.

Projektowana ustawa implementuje też zasady naliczania opłat za odbiór odpadów ze statków, założone przez dyrektywę unijną. Projekt ustawy wprowadza też sankcje karne i administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów.

Projekt ustawy zakłada też nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, m.in. przewiduje nadanie nowego brzmienia artykułowi, który określa obowiązki statków w zakresie informowania o odpadach, zdawania ich do portowych urządzeń odbiorczych oraz ustanawia odstępstwa od tych wymagań.