Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek. Zamówienie podzielono na dwa zadania, w ramach których powstanie łącznie ok. 20 km drogi ekspresowej.

Zadanie nr 1 obejmuje odcinek Ostróda Południe - Rychnowo, położony na terenie powiatu ostródzkiego. Inwestycja polegać będzie tam na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego. Odcinek o długości ok. 9 km będzie prowadzony w całości po nowym śladzie. Zadanie 1 obejmuje m.in. węzły 'Tymczasowy' na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową i jedno Miejsce Obsługi Podróżnych.

Zadanie nr 2 to budowa odcinka Rychnowo - Olsztynek, zlokalizowanego na terenie powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego. Podobnie jak w Zadaniu 1 inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej oraz obustronnych dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego. Odcinek będzie miał ponad 11 km długości i w części będzie sąsiadował z istniejącą DK 7 lub lokalnie wchodził w jej korytarz. W zakresie projektowanego odcinka w miejscowości Rychnowo na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 7 projektuje się dwupoziomowy węzeł drogowy typu 'karo'. Zadanie obejmuje też budowę dwóch MOP-ów.

Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3,1 mln zł dla zadania pierwszego i 4,45 mln zł dla drugiego. W przypadku obu zadań przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryteria ceny - 90%, terminu wykonania - 5% i okresu gwarancji - 5%.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), a minimalny termin realizacji wynosi 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Procedura ma charakter ograniczony. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być złożone w terminie do dnia 26 sierpnia 2013 r.