Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław. Zamówienie podzielono na trzy oddzielne zadania, w ramach których powstanie łącznie ok. 48 km drogi ekpresowej.

Zadanie nr 1 obejmuje odcinek Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław o długości 14,95 km o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału szerokości 11 m. Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dwóch węzłów drogowych (Żmigródek i Żmigród). W zakres zadania wchodzi budowa 11 obiektów mostowych w tym estakady nad linią kolejową i rzeką Barycz o długości ok. 740m, a także budowa 3 wiaduktów w ciągu dróg lokalnych.

Zadanie nr 2 to kontunuacja budowy odcinka na długości 13,8 km o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału szerokości 11 m. Zadanie to obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dwóch węzłów drogowych (Krościna i Prusice). W zakres inwestycji wchodzi budowa 5 obiektów mostowych o maksymalnej długości 100 m, a także budowa 9 wiaduktów w ciągu dróg lokalnych.

Zadanie nr 3 dotyczy budowy odcinka ww. drogi o długości 19 km o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału szerokości 11 m. Zadanie to obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dwóch węzłów drogowych (Trzebnica i Kryniczno) oraz rozbudowę węzła Widawa (w. Wrocław Północ). W zakres inwestycji wchodzi budowa 10 obiektów mostowych w tym estakady nad doliną Widawy o długości ok. 750 m, a także budowa 9 wiaduktów w ciągu dróg lokalnych.

Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 6 mln zł dla zadania pierwszego i 4 mln zł dla drugiego i 7 mln zł dla trzeciego. W przypadku wszystkich zadań przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryteria ceny - 90%, terminu wykonania - 5% i okresu gwarancji - 5%.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca), a minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Procedura ma charakter ograniczony. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinny być złożone w terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r.