Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga zdania egzaminu pisemnego przed komisją działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Wymagany zakres wiedzy obejmuje m.in. prawo cywilne, handlowe i socjalne w transporcie, kwestie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa transportowego, dostęp do rynku zarobkowego transportu drogowego oraz normy i aspekty techniczne.

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Warunki i tryb uzyskiwania takiego certyfikatu określa ustawa o transporcie drogowym.

Zgodnie z tą ustawą uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wymaga wykazania się wiedzą niezbędną do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, określonym w załączniku I do unijnego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz zdania egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru;
  • pisemnego zadania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z każdej części egzaminu, stanowi 50% ogólnej liczby możliwych do uzyskania punktów.

Zakres wymaganej wiedzy

Wiedza, która jest wymagana od osób egzaminowanych obejmuje szereg dziedzin w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i/lub osób. Są to: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, kwestie dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku zarobkowego transportu drogowego, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe.

Zwolnienie z egzaminu pisemnego

O zwolnienie z całego egzaminu pisemnego mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Z kolei osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów.

By ubiegać się o zwolnienie z egzaminu pisemnego kandydat musi załączyć do wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Mogą być to także kopie powyższych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. O zwolnieniu z całego egzaminu lub jego części decyduje jednostka przeprowadzająca egzamin.

Opłaty

Opłata za egzamin wynosi 500 zł od osoby.

W przypadku zwolnienia osoby zdającej egzamin z modułów dotyczących określonych dziedzin wiedzy sprawdzanych w formie testu pisemnego opłata za egzamin jest pomniejszana o 50 zł za każdy moduł, z którego zdający jest zwolniony.

Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

Gdzie szukać szczegółowych informacji? Regulamin, plan i wyniki egzaminów, zakres wymaganej wiedzy, przykładowe testy i zadania, ośrodki szkolenia oraz wyniki egzaminów dostępne są na stronie www Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Wydane certyfikaty trafiają do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Sam certyfikat jest zabezpieczony przez włókna aktywne w świetle ultrafioletowym, mikrodruk oraz wyczuwalne w dotyku litery „PL”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych