Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Przedsiębiorca składa komplet wymaganych dokumentów do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Warunki uzyskania takiej licencji określone są w:

 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, lub
 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (wnioski i druki do pobrania na stronie GITD >>)

Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • adres siedziby przedsiębiorcy,
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju transportu drogowego;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • określenie liczby wypisów z licencji;
 • określenie czasu, na który ma być udzielona licencja.

Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się:

 • kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

 • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

- do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

- powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

- See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania#sthash.9rbHaElz.dpuf

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

- do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

- powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

- See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania#sthash.9rbHaElz.dpuf

Licencja wspólnotowa uprawnia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym. Licencja ta uprawnia również do wykonywania krajowego transportu drogowego, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym.

Zabronione jest posiadanie wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 tj. 9000 euro – na pierwszy pojazd, 5000 euro na każdy następny pojazd).

9000 euro – na pierwszy pojazd,5000 euro na każdy następny pojazd. - See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/licencje/przewoz-rzeczy/wnioski-i-druki-do-pobrania#sthash.9rbHaElz.dpuf).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym