Wprowadzenie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji pomoże w lepszym planowaniu budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu ze wsparciem środków Unii Europejskiej - powiedziała PAP prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zapisano w nich m.in. utworzenie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa UKE. Zadaniem PIT będzie udzielanie m.in. informacji dot. procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze technicznej. Nieodpłatny dostęp danych z PIT będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej.

"Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji jest bardzo istotny, bo będzie jedno miejsce w Polsce, gdzie każdy przedsiębiorca będzie mógł pozyskać informacje o istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej lub o planach innych przedsiębiorców w zakresie budowy infrastruktury liniowej. To pozwoli skoordynować roboty budowlane tak, aby nie powielać budowy infrastruktury szerokopasmowej. To jest ogromny +kop na przód+ i przyspieszenie w tym obszarze" - powiedziała PAP Gaj, która uczestniczyła w Warszawie w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego.

Podkreśliła, że część zarejestrowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie przekazuje danych(choć ma taki obowiązek)o posiadanej infrastrukturze sieci szerokopasmowych lub ewentualnych planach jej budowy. Jak wskazała taką informację w 2015 r. na 6,5 tys. przekazało 3,5 tys. zarejestrowanych przedsiębiorców.

"To jest bardzo ważne, żeby przedsiębiorcy raportowali o stanie infrastruktury szerokopasmowej albo o planach jej budowy, bo my wyznaczamy miejsca do inwestycji ze wsparciem środków Unii Europejskiej w oparciu o te informacje" - powiedziała Gaj.

Wyjaśniła, że UKE na podstawie informacji od przedsiębiorców określa tzw. białe plamy, czyli te miejsca, gdzie nie ma infrastruktury szerokopasmowego internetu i gdzie prywatnym przedsiębiorcom nie opłaca się jej budować.

"Kiedy wyznaczymy jakiś obszar do inwestycji ze wsparciem UE, to podnosi się awantura na rynku, że dlaczego my w tym miejscu budujemy, kiedy tam już istnieje infrastruktura szerokopasmowa. Ale takie rzeczy wynikają z tego, że przedsiębiorcy nie raportują o posiadanej infrastrukturze" - powiedziała Gaj.

Znowelizowana ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę ws. środków, mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Nowe przepisy wykonują ponadto zalecenia NIK nt. stacji bazowych telefonii komórkowej z 30 października 2015 r.

Zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych ma być możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach.

Nowe przepisy mają także przyczynić się do przyspieszenia inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki z programu mają trafić przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej.

Nowela rozszerza krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi.

Nowe przepisy przewidują też obowiązek koordynacji robót budowlanych. Skrócono termin na wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej - z 65 do 45 dni - oraz wprowadzono nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły cztery lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji.(PAP)

krm/ dym/