Pod koniec 2015 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił przeprowadzić kampanię kontrolną poświęconą wyłącznie tabletom i smartfonom. Jej celem była weryfikacja spełniania przez te urządzenia wymagań (zarówno formalnych, jak i technicznych) określonych w dyrektywach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Przez ostatnie lata na rynku elektroniki przeznaczonej do użytku osobistego jednymi ze zdecydowanych liderów stały się smartfony i tablety. Zauważalny jest znaczny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń na świecie, w tym także w Polsce (wzrost w 2014 r. o ok. 40% wobec roku 2013).

Powyższy trend związany jest z rozwojem technologii informatycznych, a co za tym idzie ze wzrostem możliwości oferowanych przez tego rodzaju urządzenia. Dotyczy to w szczególności większego znaczenia popularności treści wideo, dźwięku i obrazu, które zastępują dotychczas istniejące formy przekazu oparte wyłącznie na tekście pisanym.

Kolejną z przyczyn wzrostu sprzedaży smartfonów i tabletów jest przyrost prędkości łączy internetowych. Dostępne technologie transmisji danych (3G/4G/LTE) umożliwiają coraz bardziej swobodny i komfortowy dostęp do olbrzymich źródeł treści multimedialnych.

Z drugiej zaś strony, coraz mniejsze znaczenie odgrywa cena za dostęp do Internetu i do transferu danych. W związku z powyższym, w sposób dynamiczny rośnie również liczba korzystających z Internetu bezprzewodowego z wykorzystaniem smartfonów i tabletów.

Dlatego, pod koniec 2015 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił przeprowadzić kampanię kontrolną poświęconą wyłącznie tabletom i smartfonom. Jej celem była weryfikacja spełniania przez te urządzenia wymagań (zarówno formalnych, jak i technicznych) określonych w dyrektywach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Kontrole Urzędu Komunikacji Elektronicznej objęły przekrojowo cały rynek smartfonów i tabletów, od tańszych urządzeń do tych najdroższych; te, które cieszą się zainteresowaniem najszerszego grona konsumentów, jak i te mniej popularne. Kontrole objęły pobrane ze sklepów (znajdujące się obecnie w ofercie) próbki 16 modeli smartfonów i tabletów.

Lista urządzeń poddanych kontroli:

Smartfony i tablety skontrolowane przez UKE / Media

W ramach weryfikacji spełniania wymagań formalnych sprawdzono: poprawność oznakowania smartfonów i tabletów znakiem zgodności (znak CE) oraz zgodność treści i formy deklaracji zgodności (oświadczenia producenta wyrobu o jego zgodności
z wymaganiami zasadniczymi).

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi przeprowadzono poprzez poddanie próbek urządzeń badaniom laboratoryjnym w Instytucie Łączności w Warszawie. Badaniom poddano wszystkie kontrolowane urządzenia.

W ramach przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzano zgodność smartfonów i tabletów z wymaganiami zasadniczymi w następującym zakresie:

- bezpieczeństwa użytkownika;

- kompatybilności elektromagnetycznej (poziom do wywoływania zaburzeń elektromagnetycznych i odporność na nie);

- efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości.

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania kontrolna smartfonów i tabletów wykazała, że zdecydowana większość kontrolowanych urządzeń spełnia wymagania. W toku prowadzonej kontroli stwierdzono niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok. 19% kontrolowanych wyrobów. Co istotniejsze dla konsumentów, badania laboratoryjne wykazały, że wyłącznie 2 modele nie spełniają wymagań technicznych.

W stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach – wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych), zaś w jednym przypadku (ze względu na istniejące wyłącznie niezgodności formalne) – wystąpiono o dobrowolne podjęcie działań naprawczych.

Wyniki:

Przeprowadzona przez Prezesa UKE kampania kontrolna smartfonów i tabletów wykazała, że zdecydowana większość kontrolowanych urządzeń spełnia wymagania . W toku prowadzonej kontroli stwierdzono niezgodności formalne lub techniczne jedynie w stosunku do 3 modeli urządzeń, co stanowi udział na poziomie ok. 19 % kontrolowanych urządzeń . Co istotniejsze dla konsumentów, badania laboratoryjne wykazały, że wyłącznie 2 modele nie spełniają wymagań technicznych.

W stosunku do podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu urządzeń niezgodnych z wymaganiami, w dwóch przypadkach – wszczęto pokontrolne postępowania administracyjne (z uwagi na istnienie niezgodności technicznych), zaś w jednym przypadku (ze względu na istniejące wyłącznie niezgodności formalne ) – wystąpiono o dobrowolne podjęcie działań naprawczych.

A. Wymagania formalne ( administracyjne )

Spośród wszystkich skontrolowanych smartfonów i tabletów 3 tablety wykazały niezgodności formalne. Tablet LARK FreeMe X4 7 – w deklaracji zgodności stwierdzono brak imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta oraz daty wystawienia deklaracji zgodności.

Tablet KIANO SLIMTAB 8 – znak CE na obudowie tabletu i na opakowaniu jest mniejszy niż wymagane prawem 5 mm oraz w deklaracji zgodności błędnie powołano nieistniejącą normę EN 22024:2010.

Tablet CAVION Base 7 Dual – znak CE na obudowie tabletu jest mniejszy niż wymagane prawem 5 mm oraz brak znaku CE na opakowaniu urządzenia , a także w deklaracji zgodności błędnie powołano nieistniejącą normę EN 22024:2010.

B. Wymagania techniczne ( zasadnicze )

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi przeprowadzono poprzez poddanie próbek urządzeń badaniom laboratoryjny m w Instytucie Łączności w Warszawie . Badaniom poddano wszystkie kontrolowane urządzenia. Spośród wszystkich poddanych badaniom urządzeń wynik negatywny uzyskano jedynie w przypadku 2 modeli urządzeń .

Tablet LARK FreeMe X4 7 nie spełnia wymagań:

- normy EN 55022:2010+AC:2011 w zakresie emisji przewodzonych – przyłącze zasilania AC,

- normy EN 301 489 - 1 w zakresie odporności na wyładowania elektrostatyczne,

- normy EN 300 328 w zakresie emisji niepożądanych nadajnika (interfejs Wi - Fi 2,4 GHz).

Tablet CAVION Base 7 Dual nie spełnia wymagań normy EN 55022:2010+AC:2011 w zakresie emisji przewodzonych – przyłącze zasilania AC. Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych z zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach zasilania, mogą zakłócać p racę innych urządzeń zasilanych z tej samej sieci zasilającej. Zaburzenia przewodzone przenoszą się poprzez kable instalacji elektrycznej na wszystkie urządzenia podłączone do tej samej sieci elektrycznej. W przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, zaburzenia takie najczęściej objawiają się zakłóceniami w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych w zakresie odporności na wyładowania elektrostatyczne , w przypadku pojawienia się tego rodzaju wyładowania , mogą działać wadliwie lub niezgodnie z przeznaczeniem (np. mogą się zresetować lub nawet uszkodzić). Urządzenia nie spełniające wymagań zasadniczych w zakresie emisji niepożądanych nadajnika (interfejs Wi - Fi 2,4 GHz) mogą zakłócać pracę innych urządzeń działających w otoczeniu takiego urządzenia. Zaburzenia promieniowane docierają do innych urządzeń w postaci fal elektromagnetycznych. W urządzeniu pracującym w otoczeniu niezgodnego urządzenia indukują się sygnały mogące spowodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Zaburzenia promieniowane mogą zakłócać, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wykorzystujących komunikację radiową.