Telekom nie ma prawa odmówić przeniesienia numeru telefonu ze względu na nie posiadanie odpowiednich danych o abonencie lub ich niezgodność. To na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek pozyskania wszelkich potrzebnych informacji przy podpisaniu umowy, aby w przyszłości realizować wszelkie wymogi Prawa telekomunikacyjnego.

Decyzją z dnia 30 lipca 2010 r. nr Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na operatora karę pieniężną za uniemożliwienie korzystania z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru przez jego klientów.

Operator wniósł odwołanie od powyższej decyzji do sądu, zaskarżając ją w całości i zarzucając m. in. naruszenie art. 71 ustawy Pt w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy Pt poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że odmowa przeniesienia przydzielonego numeru ze względu na otrzymanie komunikatu od odbiorcy numeru z danymi, których skarżąca nie mogła zweryfikować pod kątem uprawnień użytkownika do przenoszonego numeru telefonicznego stanowi uniemożliwienie korzystania do przydzielonego numeru.

Dnia 22 sierpnia 2009 r. operator przerwał proces przeniesienia numeru, jako przyczynę wskazując brak w swoim systemie komputerowym nr pesel użytkownika i serii dowodu osobistego. Numer został przeniesiony w dniu 1 października 2009r.

Problem jednak w tym, żew 2009r. nie istniał obowiązek rejestracji danych użytkownika karty. A zdaniem klienta w formularzach rejestracyjnych nie było rubryki „numer pesel”, co potwierdził sąd. Zdaniem sądu odwołanie od nałożonej przez UKE kary na powoda okazało się bezzasadne.
Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 Pt (obowiązującego w okresie od 6 lipca 2009r. do 20 lipca 2010r.) abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej lub użytkownik końcowy usługi przedpłaconej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na:

1. obszarze geograficznym- w przypadku numerów geograficznych
2. terenie całego kraju- przypadku numerów niegeograficznych.

Powód podawał jako przyczynę odmowy przeniesienia numerów m. in.„niezgodność danych”, tymczasem, jak słusznie stwierdził pozwany, był to brak danych użytkownika (...), w postaci numeru pesel w zasobach spółki. Numer taki nie był bowiem wymagany przez powoda przy rejestracji karty (...). Powód na etapie rejestracji użytkownika usług przedpłaconych nie zadbał o uzyskanie kompletnych danych. W tej sytuacji tłumaczenie odmowy przeniesienia numeru, swoim zaniedbaniem, zasadnie nie zostało przez powoda uznane za wystarczające.

Jak wygląda przeniesienie numer obecnie?

Kwestie dotyczące przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).

Zgodnie z ww. dokumentami abonent, który chce przenieść numer telefonu komórkowego, występuje z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług (operatora) o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy. Wniosek składany jest na formularzu dostępnym w punktach obsługi klienta operatorów lub na ich stronach internetowych.

Nowy dostawca usług rozpatruje wniosek abonenta w terminie:
- 6 godzin roboczych, gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy usług,
- 3 dni roboczych, jeżeli przyszły abonent składa wniosek w inny sposób.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług. Rozwiązanie kontraktu z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych najczęściej następuje po zakończeniu okresu wypowiedzenia, którego długość określają warunki umowy lub w momencie końca okresu, na który umowa została zawarta.

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.