P4 - operator sieci Play - złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji (MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa, "potwierdzające wątpliwości P4 co do legalności rozporządzenia MAC".

"W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 23 września zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1472) zwracamy się z wnioskiem o rozważenie przez panią premier możliwości skorzystania z uprawnienia określonego w art. 149 ust. 2 z. 2 konstytucji RP i zwrócenie się do Rady Ministrów o uchylenie przedmiotowego rozporządzenia" - czytamy w liście.

W uzasadnieniu swojego stanowiska operator wskazuje, że rozporządzenie narusza szereg przepisów konstytucji RP (art. 2, art.7, art.22).

"Opublikowane rozporządzenie w konsekwencji prowadzi do złamania podstawowych zasad ustroju i funkcjonowania państwa, jakimi są zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalizmu oraz zasada wolności działalności gospodarczej. Na potwierdzenie naszych argumentów załączamy 5 opinii prawnych sporządzonych przez wybitnych konstytucjonalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce" - czytamy dalej.

Wczoraj Polkomtel podtrzymał apel do wszystkich organów państwa o złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie "niezgodnego z prawem i konstytucją" rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego w sprawie bezprawnego - w opinii spółki - zakończenia aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz (służących do usług LTE).

Wcześniej prezes T-Mobile Polska Adam Sawicki ocenił, że można już mówić o porażce aukcji na częstotliwości z pasma 800/2600 MHz i oddaleniu od celu, jakim jest skuteczne i efektywne rozdysponowanie częstotliwości.

W ub. tygodniu Halicki poinformował, że przyjął rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z proponowanymi przez siebie zmianami. Rozporządzenie wejdzie w życie z datą 1 października. Minister podkreślał wówczas, że aukcja trwa już ponad pół roku, ale sam projekt uwolnienia tego pasma jest już opóźniony o 2 lata i 9 miesięcy. Z tego tytułu - jego zdaniem - "grożą nam kary i sankcje".

W połowie lutego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 MHz. Według informacji UKE z 24 września, najwyższe zadeklarowane kwoty w aukcji mieściły się w zakresie 37,59-1 437,15 mln zł za jedno pasmo.

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.