Z informacji, które coraz częściej wpływają do Konsumenckiego Centrum E-porad, czyli projektu darmowych porad prawnych UOKiK realizowanego przez Federację Konsumentów, wynika, że operatora Vectra S.A. o ile nie proponuje już nowych ofert z „automatycznym przedłużaniem umów”, to wciąż nalicza kary umowne konsumentom, który zawarli umowę 2 lata temu, a ich umowy zamiast przejść w umowy na czas nieokreślony, obwarowane są ponownie karami umownymi - informuje Federacja Konsumentów.
Reklama

Każda umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest umową na czas nieokreślony z okresem promocji. Jeśli nie zostanie ona wypowiedziana najpóźniej na miesiąc przed końcem promocji, obowiązuje nadal na warunkach poza promocyjnych, np. z wyższym abonamentem. Taką umowę można rozwiązać bez konsekwencji kar umownych w dowolnym momencie, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia, od 1 do 3 miesięcy.

Jeśli operator stosuje zapisy dotyczące automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres promocyjny, jest to jednoznaczne ze stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych. Za stosowanie takich zapisów operator Vectra S.A. ukarany karą finansową przez Prezesa UOKiK:

- Niestety z informacji, które coraz częściej wpływają do Konsumenckiego Centrum E-porad, czyli projektu darmowych porad prawnych UOKiK realizowanego przez Federację Konsumentów, wynika, że operatora Vectra S.A. o ile nie proponuje już nowych ofert z „automatycznym przedłużaniem umów”, to wciąż nalicza kary umowne konsumentom, który zawarli umowę 2 lata temu, a ich umowy zamiast przejść w umowy na czas nieokreślony, obwarowane są ponownie karami umownymi. Takich skarg jest od kilku do kilkunastu tygodniowo od konsumentów z różnych regionów kraju - informuje Agnieszka Popławska, prawnik Federacji Konsumentów.

Automatyczne przedłużanie umów, czyli stan w którym to konsument ponosi ryzyko i ciężar uwolnienia się od umowy, która ze swej istoty powinna rozwiązać siew określonym terminie, należy ocenić jako naruszającą dobre obyczaje i mogącą zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta po zawarciu umowy. Tego rodzaju zapis, nie jest uzasadniony naturą techniczną, dotyczącą udostępniania, czy też zablokowania dostępu do przekazywanego konsumentowi sygnału.

- W ocenie Prezesa UOKIK wyrażonej w decyzji Prezesa UOKIK nr RKR-52/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. przeciwko NOM, możliwość przedłużania umowy o kolejny czas oznaczony powinna być alternatywą świadomie wybieraną przez konsumenta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Konsument, powinien mieć możliwość otrzymania propozycji przedłużenia umowy na kolejny czas określony oraz cennika opłat w formie oferty, która może zostać przez konsumenta przyjęta albo odrzucona, zaś w przypadku przyjęcia powinno dojść do podpisania przedłużenia umowy. Praktyka automatycznego przedłużania umowy może wywołać u konsumenta wrażenie, że jest zawarta na takich samych warunkach jak pierwotna. Nawet ostrożny i uważny konsument, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, może być o tym przekonany. Jednak, o ile pierwotna umowa zawarta na czas określony (okres promocji wynoszący 24 miesiące) mogła wiązać się z przyznaniem konsumentowi ulgi w rozumieniu art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, to przy umowie automatycznie przedłużonej operator nie przyznaje konsumentom takiej ulgi - zauważa Agnieszka Popławska.

Niestety nie udało się nam uzyskać komentarza w tej sprawie ze strony operatora Vectra.

Warto wysyłać zawiadomienie do Prezesa UOKiK o możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul umownych na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1 pok. 116, 00-950 Warszawa lub w Delegaturach UOKiK. Pismo musi zawierać dane teleadresowe zgłaszającego. Jeżeli Urząd uzna, że bezprawne działanie operatora narusza interes nieograniczonej liczby osób, będzie mógł nałożyć na operatora karę finansową i zobowiązać go do zaprzestania stosowania takich działań.