Operatorzy komórkowi zgłosili zapytania co do wprowadzenia z dniem 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta i relacji tych przepisów do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy dla klientów nie spowodują rewolucyjnych zmian dla operatorów, a klienci nie będą mogli masowo odstępować od umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r.

W odpowiedzi na liczne wątpliwości zgłoszone w tym przedmiocie przez uczestników rynku telekomunikacyjnego (głównie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zobowiązanych do zaimplementowania przepisów nowej ustawy w relacjach z abonentami oraz przez izby gospodarcze zrzeszające tych przedsiębiorców) UOKiK i UKE postanowiły rozwiać wszelkie wątpliwości firm tworząc wspólne stanowisko w tym zakresie.

Jak poinformowały Urzędy, z otrzymywanych z rynku informacji wynika, że ustawa o prawach konsumenta stwarza przedsiębiorcom telekomunikacyjnym liczne problemy interpretacyjne a także problemy związane z ustaleniem zakresu wymagań określonych w tej ustawie i ich relacją z wymogami wynikającymi z Prawa telekomunikacyjnego.

Odnosząc się do kwestii uprawnień przysługujących abonentom w przypadku dokonania zmian warunków umów należy podkreślić, iż w przypadku zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trakcie jej trwania zastosowanie znajdzie art. 60a Pt, zgodnie z którym na dostawcy usług telekomunikacyjnych zmieniającym warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych ciąży obowiązek poinformowania abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie informacji o wprowadzanych zmianach.

Jednocześnie zgodnie z art. 60a ust. 1 oraz ust. 2 Pt abonentowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie, ponadto w razie realizacji powyższego uprawnienia dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Pt.

Należy zauważyć, iż zmiana warunków mająca na celu dostosowanie obowiązujących umów do zasad określonych w Pk nie będzie zmianą wynikającą bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, która to zmiana umożliwia jednostronną zmianę warunków świadczenia usług w myśl art. 60a ust. 3 PT. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 51 Pk dla umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy stosuje się dotychczasowe regulacje, a zatem ustawodawca nie wskazuje obowiązku zmiany ww. umów. Ponadto należy zauważyć, iż dostawca może dokonać zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnym jedynie w zakresie względnie obowiązujących przepisów. W związku z powyższym, ocena zmian dokonanych przez dostawcę umów odbywa się w oparciu o Pt oraz przepisy prawa konsumenckiego obowiązujące przed rozpoczęciem obowiązywania Pk. W związku z powyższym nie istnieją przesłanki do zastosowania w niniejszym przypadku art. 60a ust. 3 Pt. Załącznik do niniejszego stanowiska stanowią wyjaśnienia problemów interpretacyjnych zgłoszonych w trakcie konsultacji z dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Uwzględniając powyższe należy podkreślić, że dokument stworzony przez UKE i UOKiK nie ma charakteru prawnie wiążącego. Jest wynikiem prac Grupy Roboczej, której zadaniem było udzielenie pomocy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w wyjaśnieniu zidentyfikowanych problemów interpretacyjnych, pojawiających się na rynku telekomunikacyjnym w obliczu wchodzącej w życie ustawy Pk, a w konsekwencji ułatwić wypracowanie przez rynek właściwego podejścia do stosowania obu ww. ustaw. w relacjach z konsumentami i/lub abonentami. Publikacja Stanowiska ma również na celu wypracowanie wspólnego podejścia obu organów odpowiedzialnych za egzekwowanie odpowiednio przepisów Pt oraz Pk w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych w praktyce egzekwowania prawa przez oba te organy.