"W wyniku wzajemnych ustępstw strony ugody uzgodniły, że rozliczenie wzajemnych roszczeń nastąpi poprzez zapłatę przez Orange Polska na rzecz Netia kwoty 145.000.000 zł netto. Kwota ta została zapłacona w dniu podpisania ugody" - podano.

W komunikatach dodano, że zgodnie z ugodą, Netia otrzyma, w określonych przypadkach, kwotę dodatkową pod warunkiem, "że kara nałożona przez Komisję Europejską na Orange Polska w sprawie nr COMP/39.525 (127.554.194 euro) zostanie obniżona poniżej kwoty 112.000.000 euro lub gdy decyzja Komisji Europejskiej w powyższej sprawie zostanie unieważniona w całości lub w części dotyczącej kary".

Dodano, że wysokość kwoty dodatkowej wynosi albo 45 proc. różnicy pomiędzy kwotą 112.000.000 euro, a ostateczną wysokością kary nałożonej na Orange Polska albo 50.400.000 euro w przypadku, gdy kara zostanie anulowana w całości. (PAP)