Eksperci Centrum Informacji Konsumenckiej UKE przygotowali poradnik dotyczący możliwości przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego oraz innych usług do nowej lokalizacji. Operator może wyrazić na to zgodę, choć nie ma takiego obowiązku.

Czy można wnioskować o przeniesienie numeru telefonu stacjonarnego przy zmianie miejsca zamieszkania - przenieść numer do nowej lokalizacji?

Zmieniając miejsce zamieszkania lub siedzibę abonent telefonii stacjonarnej ma prawo do przeniesienia numeru telefonicznego do nowej lokalizacji. Wniosek abonenta powinien mieć formę pisemną i zostać rozpatrzony przez operatora oraz zrealizowany w terminie 21 dni od złożenia wniosku.

Operator może odmówić przeniesienia jedynie w określonych przypadkach:

- kiedy w nowej lokalizacji nie posiada możliwości technicznych do świadczenia usługi lub
- gdy nowa lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci albo na obszarze innej strefy numeracyjnej – nastąpiła zmiana numeru kierunkowego.

Pisemnej informacji o odmowie przeniesienia numeru w każdym przypadku towarzyszyć powinno uzasadnienie.

Jakie mogą być następstwa odmowy przeniesienia numeru w tym przypadku?

W przypadku odmowy przeniesienia numeru telefonu, dotychczasowa Umowa zachowuje swoją ważność, a usługi będą nadal świadczone w dotychczasowej – starej lokalizacji, o ile strony nie postanowią inaczej. Abonent może oczywiście wypowiedzieć taką umowę, ale wówczas musi się liczyć z konsekwencjami w postaci kosztów związanych ze zwrotem przyznanych ulg - karą umowną lub opłatą wyrównawczą. Istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, ale takie rozwiązanie wymaga indywidualnej zgody dostawcy usług telekomunikacyjnych. Zgoda ta nie jest obligatoryjna i zależy od dobrej woli dostawcy.

Czy Operator ma obowiązek, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta, przeniesienia innych usług takich jak np. Internet czy telewizja do nowej lokalizacji?

Umowa o świadczenie usługi internetowej i telewizyjnej jest ściśle powiązana z konkretną lokalizacją. Dostawca może umożliwić nam świadczenie usług w nowej lokalizacji, jeżeli posiada takie możliwości techniczne. Związane jest to jednakże z koniecznością zawarcia nowej umowy lub aneksu. Dostawca może w takim przypadku na przykład zaproponować zmianę technologii. Należy jednak pamiętać, że jest to decyzja dostawcy i nie ma on obowiązku zrealizowania naszego wniosku o przeniesienie usług do nowej lokalizacji.
Zawierając umowę o świadczenie usługi internetowej czy telewizyjnej na czas określony, zobowiązujemy się do korzystania z usług przez czas obowiązywania umowy, w precyzyjnie określonej lokalizacji wskazanej w umowie. Zobowiązanie dostawcy dotyczy tej właśnie lokalizacji.

W sytuacji gdy operator poinformuje nas, że usługi nie zostaną przeniesione na przykład z powodu braku możliwości technicznych, a umowa zostanie przez nas pochopnie wypowiedziana, może się to wiązać z naliczeniem przez operatora kary umownej, zgodnej z warunkami podpisanej przez nas umowy.

Reasumując, pamiętajmy w przypadku korzystania z usług sieci kablowych oraz dostępu do sieci Internet zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby w takcie trwania umowy zawartej na czas określony, nie nakłada na naszego dostawcę obowiązku przeniesienia usług.
I co najważniejsze, wypowiedzenie przez nas na tej podstawie umowy może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.

Pamiętajmy - obowiązek przeniesienia usług dotyczy jedynie telefonii stacjonarnej

Źródło: UKE