W przekonaniu T-Mobile Polska ugoda z inwestorami Sferii jest odstąpieniem od podstawowych i fundamentalnych dla rynku zasad przejrzystości procesu dystrybucji cennych zasobów jakimi są częstotliwości. Ponadto wątpliwości związane ze zgodnością z prawem samej ugody oraz procesu przyznania częstotliwości skłoniły T-Mobile Polska do skierowania do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o kontrolę zgodności działań organów państwowych z zasadami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności.

Spółka zawiadomiła również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję i zwróciła się do Urzędu o zbadanie wpływu Ugody na rynek telekomunikacyjny. T-Mobile Polska zakłada, że podjęte przez Spółkę działania przyczynią się do pełnego wyjaśnienia wątpliwości związanych z Ugodą.

We wniosku o kontrolę do NIK Spółka wnioskuje o ustalenie, czy działania organów administracji państwowej dotyczące Ugody:

były / są zgodne z prawem w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw łączności, tj. czy Minister posiadał uprawnienie do dysponowania zasobami częstotliwości z zakresu 816-821 MHz oraz 857-862 MHz;
były / są zgodne z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie dysponowania zasobami częstotliwości przez Prezesa UKE oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji;
uwzględniały należytą staranność oraz etos pracy urzędniczej obowiązującej urzędników instytucji i publicznych;
mieściły się w celach określonych dla Ministra Administracji i Cyfryzacji przez przepisy prawa oraz czy do osiągniecia tych celów zastosowano optymalne metody i środki.


Reklama

Zawiadomienie, które złożyła Spółka do UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konferencję i ma na celu zbadanie i ocenę :

wpływu działań polegających na zawarciu ugody ze Spółką Sferia S.A., której przedmiotem jest zobowiązanie Prezesa UKE do dokonania zmiany rezerwacji częstotliwości, na zachowanie warunków konkurencji na krajowym rynku telekomunikacyjnym;

zgodności procedury przyjętej przez Ministerstwo z obowiązującymi w Unii Europejskiej regułami konkurencji, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr. 1/2003;

właściwości rzeczowej Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie, w jakim dokonał on analizy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy do kompetencji Prezesa UOKiK;

pozycji konkurencyjnej Spółki Sferia S.A. w stosunku do innych podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym, zainteresowanych pozyskaniem zasobów częstotliwości z zakresu 800 MHz, w tym podmiotów, które złożyły wnioski o rezerwację częstotliwości na podstawie art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

T-Mobile Polska wierzy, że szybkie podjęcie działań przez NIK i UOKiK pomoże wyjaśnić społeczeństwu i przedsiębiorcom działającym na rynku telekomunikacyjnym argumenty związane z podjęciem decyzji o przystąpieniu do Ugody, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości uchroni Skarb Państwa przed skutkami finansowymi decyzji o przekazaniu inwestorom Sferii S.A. częstotliwości, które miały zostać rozdysponowane w zbliżającej się aukcji.