Czy kierownik jednostki samorządu terytorialnego może decydować o liczbie strzelnic na terenie jego jednostki?
Tak. W art. 45 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, ze zm.) ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Dlatego też osoba, która strzela ze swojej broni, będąc na własnej posesji, naraża się na cofnięcie przez policję pozwolenia na broń sportową (zob. wyrok WSA w Warszawie z 14 grudnia 2006 r., sygn. akt VI SA/ Wa 1693/06 LEX nr 302779). Co ważne, strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy. Natomiast regulamin strzelnicy, który określa zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie obiektu, jest zatwierdzany w formie decyzji przez właściwego wójta. Aby uniknąć całkowitej swobody w sposobie określania tego dokumentu, a jednocześnie wskazać organowi administracji samorządowej punkt odniesienia, minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r. nr 18, poz. 234). Zatem to wójt, stosując procedurę administracyjną, ocenia, czy dokument przedłożony mu przez właściciela takiego obiektu spełnia wszystkie wymagania.
Z kolei zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz.U. z 2000 r. nr 27, poz. 341), strzelnicy niebędącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się m.in. na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a także w pobliżu szpitali, domów pomocy społecznej, budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, uzdrowiskowych, także rekreacyjno-wypoczynkowych. Tym samym wójt, stosując zarówno przepisy prawa materialnego, jak i kodeksu postępowania administracyjnego, może wpływać na liczbę strzelnic w swojej gminie. Z oczywistych względów kompetencje włodarza gminy nie dotyczą strzelnic należących do Sił Zbrojnych RP czy innych służb mundurowych.
ikona lupy />
Łukasz Czuła adwokat Ochotnicki i Czuła Kancelaria Adwokacka / Dziennik Gazeta Prawna