Radca prawny wykonujący na podstawie pełnomocnictwa starosty obsługę prawną starostwa oraz mający upoważnienie do wglądu do danych osobowych ma prawo przetwarzać dane użytkowniczki nieruchomości, która jest stroną w sprawie o ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działki. Chodzi o dane mieszkanki ujęte w zbiorach wszystkich komórek organizacyjnych starostwa dotyczących np. gospodarki nieruchomościami albo przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Radca ma nawet prawo uzyskać informacje potrzebne do ustalenia wysokości dochodu w rodzinie użytkowniczki.
DECYZJA DOLiS/DEC-316/16
● (...) Podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych, może je jednak przetwarzać wyłącznie w przewidzianym umową zakresie i w określonym w umowie celu (...); radca prawny działająca w imieniu starosty była uprawniona do przetwarzania danych osobowych skarżącej (...), legitymowała się (...) zarówno stosowymi pisemnymi pełnomocnictwami udzielonymi jej do reprezentowania starosty w postępowaniach, w których skarżąca była stroną, jak też została zawarta z nią pisemna umowa na obsługę prawną i umowa powierzenia danych osobowych określająca dopuszczalny zakres i cel przetwarzania tych danych, tj. w celu realizacji obsługi prawnej starostwa (...). Zostało jej nadane przez starostę (...) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (...) obejmujące upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w bazie zbiorów wszystkich komórek organizacyjnych starostwa (...) na potrzeby prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz postępowań egzekucyjnych, wydawania opinii prawnych.(...) Wydruk z bazy PESEL został sporządzony za pośrednictwem integrującej platformy elektronicznej w celu jednoznacznego określenia adresu zamieszkania skarżącej, co miało znaczenie w prowadzonym przez starostę postępowaniu administracyjnym w sprawie uznania roszczenia odnośnie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 2 proc. (cele turystyczne) i 1 proc. (cele mieszkaniowe), a następnie w postępowaniu sądowym. W ocenie generalnego inspektora ochrony danych osobowych takie działanie było uprawnione.
● (...) pozyskanie danych (...) z bazy PESEL za pośrednictwem integrującej platformy elektronicznej przez starostwo (...) i wykorzystanie ich przez radcę prawnego reprezentującego starostę dla celów ustalenia adresu zamieszkania skarżącej dla prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy uznać za uprawnione (...). Wykorzystanie przez radcę prawnego reprezentującego starostę danych w postępowaniu cywilnym toczącym się ze sprzeciwu starosty od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie ustalenia stawki opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla skarżącej było uprawnione (...). Stroną pozwaną (...) był Skarb Państwa – starosta, (...) radca prawny zatem jako jego pełnomocnik była zobligowana do wykazania wszelkich okoliczności, które miałyby wpływ na oddalenie powództwa. (...) Działania były działaniami podjętymi w interesie Skarbu Państwa – starosty, niezbędnymi z punktu widzenia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
● (....) strona postępowania cywilnego może wnioskować o przeprowadzenie dowodu tak z dokumentu, jak i zeznań świadków czy oględzin. (...) Sąd (...), uwzględniając całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie oraz zasady logiki i doświadczenia życiowego, dokona swobodnej oceny dowodów, oceniając ich wiarygodność i moc dowodową według własnego przekonania. (...)
● nie można przyjąć, że doszło do naruszenia praw i wolności skarżącej i jej córki (...), skoro dane (...) zostały wykorzystane dla potrzeb postępowania toczącego się przed organem konstytucyjnie umocowanym do ochrony praw (...), nie można mówić o naruszeniu zasady celowości przetwarzania danych, jeżeli dane są wykorzystane w celu ochrony praw administratora danych w postępowaniu przed niezawisłym sądem jako dowody w sprawie mające spowodować oddalenie zarzutów strony powodowej.