Sięgnąć po unijne pieniądze? Jeśli ktoś jest w stanie zorganizować wkład własny – z pewnością warto. Dziś przedstawiamy 9 krajowych programów, do których nabory już trwają lub mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Samorządy oraz organy administracji mogą się ubiegać o środki przede wszystkim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Większość z dostępnych konkursów jest więc ukierunkowana na poprawę i ochronę środowiska. Wciąż gros naborów organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale trwa też jeden projekt z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a w końcu czerwca zacznie się kolejny, organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjentów jest tym razem więcej niż w projektach, o których pisaliśmy w styczniu. Po pieniądze mogą sięgać, jak wcześniej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Ale mogą też startować regionalne dyrekcje ochrony środowiska, samorządowe i państwowe instytucje kultury czy archiwa państwowe. Rozpiętość środków przeznaczonych na cele środowiskowe jest mniejsza niż na początku roku. Sięga 2 mld zł na projekty w aglomeracjach dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej. Zazwyczaj maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych to 85 proc.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
(Nabór dla Działania 1.5. Konkurs nr POIS/1.5/1/2016)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. Ostateczny termin składania wniosków: – w generatorze wniosków o dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa, w godzinach 7.30–15.30 do 30 września 2016 r. do godz. 15.30,
– używając bezpiecznego podpisu elektronicznego – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW, do 30 września 2016 r., godz. 24.00.
Na co pieniądze? Na przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Wsparcie można też przeznaczyć na budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych. Możliwa jest też budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych kotłów opalanych paliwem stałym oraz podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Dla kogo? Dla przedsiębiorców, ale także dla JST oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych. Mogą też startować podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami.
Budżet. 66 852 701,10 zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych – nie więcej niż 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Wnioski o dofinansowanie muszą być sporządzone z uwzględnieniem dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu konkursu. Są to m.in.: deklaracja o przygotowaniu projektu, wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru projektów, zakres studium wykonalności oraz metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.5. Do wniosku należy też dołączyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści oraz mapę, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne i oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ. Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny projektu przysługuje prawo wniesienia protestu i ponownego sprawdzenia wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru. Jest na to 14 dni od doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny i jej wyniku.
Źródła wysokosprawnej kogeneracji
(Nabór dla Działania 1.6. Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
Wnioski można składać:
● po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa, w godzinach 7.30–15.30 do 30 września 2016 r. godz. 15.30,
● w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW do 30 września 2016 r. do godz. 24.00.
Na co? Na budowę i przebudowę nowych i istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW lub na zwiększenie ich mocy.
Dla kogo? Dla przedsiębiorców, JST oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędących przedsiębiorcami.
Budżet. 300 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych – nie więcej niż 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Wnioski o dofinansowanie muszą być sporządzone z uwzględnieniem dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu. Są to m.in.: ogłoszenie o planowanym naborze w trybie konkursowym, wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów. Do wniosku należy też dołączyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści, harmonogram realizacji projektu, mapę, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne, wykaz dokumentów finansowych. Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza. W przypadku pomocy inwestycyjnej dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej liczonej w paliwie wprowadzonym do instalacji mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
(Nabór dla Działania 2.1. Konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r. Ostateczny termin składania wniosków:
● w formie papierowej po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie – w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa – do 19 września 2016 r. do godz. 15.30,
● w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego – jedynie w formie elektronicznej przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW do 19 września 2016 r. do godz. 24.00.
Na co? Na dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – budowę i rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i oczyszczania wód opadowych, przy czym preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych.
Dla kogo? Dla JST i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach obowiązków własnych JST.
Budżet. 200 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Poziom współfinansowania wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim. Tytuł i opis projektu powinien jasno obrazować zakres projektu oraz identyfikować lokalizację i etapy realizacji. Załączniki stanowią uzupełnienie i potwierdzenie danych z wniosku. Kopie dokumentów, które stanowią załączniki, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Do wniosku należy m.in. dołączyć deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) określającą czytelnie lokalizację projektu w stosunku do obszarów Natura 2000, deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tabelę dotyczącą przestrzegania przez aglomeracje przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, studium wykonalności, mapę, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne.
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(Nabór dla działania 2.2. Konkurs nr POIS.2.2.2/2/2016)
Termin naboru. Do 31 lipca 2016 r.
Wnioski można składać:
● w formie papierowej w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30–15.30 do 31 lipca 2016 r. do godz. 15.30,
● w przypadku ich podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW – do 31 lipca 2016 r. do godz. 24.00.
Na co? Na projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodne z hierarchią sposobów postępowania z nimi. Powinny dotyczyć budowy PSZOK. Na finansowanie mogą liczyć również inne działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów, np. inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne.
Dla kogo? Dla JST i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 600 mln zł. W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.
Poziom i wartość wsparcia. Poziom współfinansowania projektów w ramach działania ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Kopie dokumentów, które stanowią załączniki, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub gdy dokument ma ponumerowane strony, na pierwszej stronie kopii powinna się znaleźć adnotacja „za zgodność z oryginałem od strony... do strony...” oraz czytelny podpis lub pieczątka imienna i parafa osoby podpisującej wniosek lub innej osoby posiadającej upoważnienie do poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem. Załączniki to m.in.: oświadczenie marszałka województwa o zamiarze włączenia obszaru realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014–2020 do zasięgu funkcjonowania ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, oświadczenie, że beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykaz decyzji o warunkach zabudowy.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
(Nabór dla Działania 2.3. Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016)
Termin naboru. Do 1 sierpnia 2016 r.
Wnioski można składać:
● w formie papierowej, po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30–15.30 do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 15.30,
● w przypadku ich podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW do 1 sierpnia 2016 r. do godz. 24.00.
Na co? Na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych oraz na budowę lub modernizację systemów kanalizacji sanitarnej.
Dla kogo? Dla JST i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 2,5 mld zł. 2 mld zł zostaną przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o co najmniej 10 tys. RLM (równoważnej liczbie mieszkańców), a 500 mln zł w regionach lepiej rozwiniętych (jak województwo mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM.
Poziom i wartość wsparcia. Poziom współfinansowania projektów w ramach działania ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Wymagane załączniki: deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą w skali 1:100 000, deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, studium wykonalności, mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne, dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ, wykaz zadań objętych przedsięwzięciem wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje dotyczące aglomeracji, na obszarze których przewidziano realizację projektu.
Poprawa jakości środowiska miejskiego
(Nabór dla Działania 2.5. Konkurs nr POIS.2.5/2/2016)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.
Wnioski można składać:
● w formie papierowej, po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30–15.30 do 30 września 2016 r. do godz. 15.30,
● w przypadku ich podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW do 30 września 2016 r. do godz. 24.00.
Na co? Na projekty dotyczące wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz inwentaryzację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych.
Dla kogo? Dla JST i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Startować mogą też regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
Budżet. 104,2 mln zł, w tym:
– 50 mln zł na projekty dotyczące zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów,
– 50 mln zł na projekty dotyczące rozwoju terenów zielonych w miastach,
– 4,2 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych.
W zależności od zapotrzebowania kwota może ulec zmianie.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Załączniki do wniosku o dofinansowanie to m.in. mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne, harmonogram realizacji projektu, oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu prawa do dysponowania wszystkimi terenami objętymi projektem, oświadczenia ogólne wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania, oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego, informacja dotycząca pomocy publicznej, oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ. Wsparcie finansowe może objąć również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów w miastach. Jednak wymóg zachowania celu środowiskowego wyklucza zmianę pierwotnego naturalnego charakteru brzegów i dna na sztuczny (np. betonowy lub kamienny). Finansowanie działań związanych z rekultywacją i remediacją obejmie również docelowe zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
(Nabór dla Działania 8.1. Konkurs nie ma numeru)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r.
do 30 września 2016 r.
Wnioski można składać: drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.
Na co? Na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu, ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków; konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem.
Dla kogo? Dla JST oraz samorządowych instytucji kultury, państwowych instytucji kultury (oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), ale także dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych, szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Budżet. 500 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania – 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca.
Wskazówki i dokumenty. Całkowity czas oceny projektu przez komisję nie powinien przekroczyć 120 dni. Do terminu oceny nie wlicza się czasu związanego z dokonywaniem przez wnioskodawcę uzupełnień lub poprawy wniosku o dofinansowanie na każdym etapie oceny (tj. na etapie oceny formalnej, oceny merytorycznej I stopnia, oceny merytorycznej II stopnia). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r. Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień i ewentualnego uzupełnienia lub poprawy dokumentacji aplikacyjnej jednokrotnie na każdym etapie oceny danej grupy kryteriów, tj. na etapie oceny formalnej, oceny merytorycznej I stopnia i oceny merytorycznej II stopnia. Wymagane załączniki: studium wykonalności, dokumenty weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy (np. aktualny wypis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytucji kultury, rejestru prowadzonego przez MSWiA), statut.
Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
(Nabór dla Działania 2.1. Konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16)
Termin naboru. Od 30 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.
Wnioski można składać: za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie umieszczonego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/.
Na co? Na dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
Dla kogo? Dla JST i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych i podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 200 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania – 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wskazówki i dokumenty. Wymagane dokumenty: studium wykonalności, określenie głównego typu projektu, dokumenty weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy (np. aktualny wypis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytucji kultury, rejestru prowadzonego przez MSWiA), statut, uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy, informacja o posiadaniu niezbędnych zasobów.
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
(Nabór dla Działania 2.4 Konkurs nr 2.4.1/1/2016)
Termin naboru. Trwa do 29 lipca 2016 r.
Wnioski można składać do: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa,
● osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00,
● dostarczyć drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.
Na co? Na projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
Dla kogo? Beneficjentami mogą być: parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie, urzędy morskie.
Budżet. 80 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania – 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Wskazówki i dokumenty. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wniosek wraz z załącznikami powinien się znajdować w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek. Z uwagi na ograniczony czas przeprowadzenia oceny projektu, przy przesyłaniu dokumentów i wyjaśnień za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego zaleca się korzystanie z najszybszych dostępnych form dostarczania przesyłek. Dofinansowanie co do zasady nie będzie stanowiło pomocy publicznej (jako wsparcie projektów związanych z wykonywaniem zadań państwa). Ważniejsze dokumenty potrzebne jako załączniki to: pozytywna opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze, na którym realizowany będzie projekt, plan realizacji projektu, mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne, harmonogram realizacji projektu, dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela wnioskodawcy, który podpisał wniosek i załączniki.