Pracownicy gminnych żłobków, klubów dziecięcych, jednostek pieczy zastępczej i pomocy społecznej będą otrzymywać specjalny dodatek do wynagrodzenia. Będzie on wypłacany również rodzicom zastępczym.

Wprowadzenie takiego dodatku przewidują cztery uchwały, którymi rząd zajmował się na ostatnim posiedzeniu. Pierwsza z nich dotyczy ustanowienia programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. Chodzi tutaj o osoby zatrudnione w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów, dla których pracodawcą jest gmina, powiat lub samorząd województwa. Będzie im przysługiwał dodatek do pensji w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie, a na pokrycie jego kosztów samorządy otrzymają dotację z budżetu państwa.

Druga uchwała będzie realizować program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”. Na jego podstawie dodatek motywacyjny – również w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie otrzymają: asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, a także osoby zatrudnione w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz ośrodkach adopcyjnych. Wspomniany bonus do wynagrodzenia będzie wypłacany osobom zatrudnionym na umowie o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.). Otrzymają go też osoby, które wykonują działania o charakterze obsługowym i administracyjnym, służące zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadań przez te placówki i ośrodki.

Kolejna rządowa uchwała to program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Podobnie jak dwa poprzednie ten też będzie wynosił 1000 zł brutto miesięcznie. Trafi on do osób pracujących m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy. Będą na niego mogły liczyć osoby mające umowę o pracę, a w przypadku zatrudnienia w wymiarze czasu pracy mniejszym niż etat dodatek motywacyjny będzie wypłacany w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Ostatnia, czwarta uchwała wprowadza program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodziców zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”. Dodatek dla opiekunów sprawujących pieczę zastępczą (1000 zł brutto miesięcznie) będzie finansowany ze środków Funduszu Pracy.©℗