Od początku 2024 roku urzędnicy prowadzą masowe kontrole domów na terenie całej Polski. Nowe regulacje związane z prawem wodnym, wprowadzone w 2022 roku, nałożyły na gminy obowiązek przeprowadzania kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Każda gmina ma obowiązek sporządzenia specjalnych sprawozdań dotyczących tych kontroli do końca sierpnia. Co dokładnie jest sprawdzane i jakie kary mogą czekać na nieprzestrzegających przepisów?

Masowe kontrole domów

Właściciele nieruchomości muszą być przygotowani na wizyty urzędników i gotowi do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Niespełnienie wymogów może skutkować dotkliwymi karami finansowymi, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla samych gmin.

Kontrole mogą objąć około 10 milionów Polaków, co świadczy o ich masowym charakterze i znaczeniu dla całego kraju.

Nowe regulacje i obowiązki gmin w zakresie kontroli ścieków

Wprowadzenie nowelizacji prawa wodnego w 2022 roku miało na celu zwiększenie kontroli nad gospodarką ściekową w Polsce. Gminy muszą teraz regularnie kontrolować, czy właściciele nieruchomości prawidłowo zarządzają swoimi szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Do końca sierpnia każdego roku samorządy mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z tych kontroli.

Jaki jest zakres kontroli?

Podczas wizyt kontrolnych urzędnicy wymagają od właścicieli nieruchomości przedstawienia umów na wywóz nieczystości oraz rachunków potwierdzających regularne opróżnianie szamb. Obowiązek ten dotyczy głównie tych nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Dotychczasowe kontrole ujawniły, że w ponad 40 proc. nieruchomości występują nieprawidłowości. Na terenie jednej z gmin w 2023 roku aż w 696 przypadkach stwierdzono różnorodne uchybienia.

Kontrola szamb i oczyszczalni. Surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nieprzestrzeganie nowych regulacji może skutkować surowymi karami finansowymi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi wymaganych dokumentów, utrudni przeprowadzenie kontroli lub postępuje ze ściekami w sposób niezgodny z prawem, może zostać ukarany grzywną w wysokości 500 złotych. W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć do 5000 złotych.

Kary dotyczą nie tylko właścicieli nieruchomości, ale także samych gmin. Jeśli gmina nie wywiąże się z obowiązków kontrolnych i nie sporządzi odpowiedniego sprawozdania, może zostać obciążona karą w wysokości nawet 50 tys. złotych.