Rząd w ramach przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej przedstawił Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję ich podniesienia od 1 stycznia 2025 r. Przewiduje ona wzrost progu dla osoby samotnej z 776 zł do 1010 zł, a dla osoby w rodzinie z 600 zł do 823 zł.

Razem z tą propozycją RDS otrzymała też materiał informacyjny na temat rodzin otrzymujących pomoc społeczną i realizacji świadczeń pieniężnych z tego systemu w 2023 r. Wskazano w nim, że w ubiegłym roku, w porównaniu z 2021 r., w którym miała miejsce poprzednia weryfikacja kryteriów dochodowych, liczba osób korzystających z świadczeń zmniejszyła się o 8,9 proc., a spadek dotyczył wypłacanych w ramach pomocy społecznej podstawowych zasiłków: stałego, okresowego i celowego. W ubiegłym roku z pomocy społecznej korzystało 868 tys. rodzin.


Opracowała Michalina Topolewska
ikona lupy />
Mniej rodzin objętych pomocą społeczną / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe