Nie mniej niż 10 mkw. ma wynosić powierzchnia jednoosobowego pokoju mieszkalnego w rodzinnym domu pomocy. Obecnie jest to minimum 12 mkw.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rodzinnych domów samopomocy. Są to placówki zbliżone charakterem do domów pomocy społecznej, ale bardziej kameralne, bo może w nich przebywać od trzech do ośmiu osób. Rodzinne domy działają na podstawie standardów określonych rozporządzeniem z 31 maja 2012 r. (Dz.U. poz. 719), ale przestanie ono obowiązywać w lipcu br. w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Te zmiany rozszerzyły katalog podmiotów, które mogą prowadzić rodzinny dom. O ile wcześniej mogły to robić osoby fizyczne i organizacje pożytku publicznego, to teraz przepisy wskazują na osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także takie podmioty jak spółdzielnie socjalne. Dlatego właśnie konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia, które uwzględni nowelizację ustawy.

Przekazany do konsultacji projekt w dużej części powiela dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu z 31 maja 2012 r., ale wprowadzono do niego kilka zmian. Jedną z nich jest wspomniane złagodzenie wymogów w zakresie wielkości pokoju mieszkalnego dla jednej osoby (w przypadku pokoju dwuosobowego będzie to nadal 8 mkw.). Ponadto zrezygnowano z warunku, aby osoba kierująca rodzinnym domem prowadzonym przez podmiot, np. pracownik organizacji pozarządowej, musiała w nim mieszkać.

Kolejna różnica w porównaniu z obecnym rozporządzeniem dotyczy zasad umieszczania w rodzinnym domu osoby niesamodzielnej. Przed wydaniem decyzji w tej sprawie kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie musiał uzgodnić z osobą prowadzącą lub kierującą rodzinnym domem, czy ma on możliwości świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, które będą dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia potencjalnego mieszkańca. Natomiast już po skierowaniu danej osoby ośrodek będzie przekazywał do rodzinnego domu posiadane informacje na temat jej stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej (z takim zastrzeżeniem, że musi ona wyrazić na to zgodę).

W projekcie zaproponowano też kilka zmian w przepisach regulujących sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnych domów pomocy przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zostały one uzupełnione o zapis mówiący o konieczności powiadomienia o kontroli planowanej (nie będzie tego obowiązku przy kontrolach doraźnych). Doprecyzowano też, że jeśli gmina zawarła umowę na prowadzenie rodzinnego domu pomocy na terenie innej gminy, to wtedy do przeprowadzania kontroli jest uprawniony kierownik ośrodka z tego pierwszego samorządu. ©℗