Związek Powiatów Polskich sprzeciwia się sankcjom za niewykonanie zabiegu zakończenia ciąży, które będzie można nakładać na szpitale. Uważa, że resort zdrowia przerzuca problem na placówki medyczne, zamiast szukać innych rozwiązań.

Tak wynika z uwag wniesionych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU). Proponowane rozwiązanie zakłada, że szpital, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, w przypadkach, gdy aborcja jest dopuszczalna przepisami prawa, będzie zobowiązany do wykonywania świadczeń zakończenia ciąży. Zgodnie z projektem obowiązek ma zostać wykonany „w miejscu udzielania świadczeń, niezależnie od powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia, z powołaniem się na klauzulę sumienia”. Oznacza to, że szpital ma tak zorganizować udzielanie świadczenia, aby któryś z lekarzy mógł wykonać zabieg.

Jeżeli placówka nie wywiąże się z tego zobowiązania, będzie można rozwiązać z nią kontrakt i nałożyć karę w wysokości 2 proc. kwoty zobowiązania wynikającego z umowy szpitala z NFZ.

– Projekt opiniujemy negatywnie. Rozporządzenie OWU nie jest miejscem do rozwiązywania problemów o charakterze ustawowym. Przerzucanie problemu korzystania przez lekarzy z tzw. klauzuli sumienia na podmioty lecznicze w sytuacji, jeżeli daną procedurę mogą wykonać tylko lekarze, uderzy przede wszystkim w mniejsze podmioty lecznicze, które mogą nie być w stanie zapewnić zastępstwa, jeżeli wszyscy zatrudnieni w placówce ginekolodzy skorzystają z klauzuli. Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, że powoływanie się na klauzule sumienia jest wyłączone w przypadku udzielania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wskazuje ZPP. W ocenie związku przerzucanie na podmioty lecznicze nierozwiązanego problemu, jakim jest nadużywanie przez lekarzy klauzuli sumienia (jeśli się weźmie pod uwagę ograniczone przesłanki legalnego przerwania ciąży), jest wyrazem skrajnie nieuczciwego podejścia do placówek medycznych.

MZ tłumaczy, że nowelizacja rozporządzenia OWU ma na celu zapewnienie realnej możliwości wykonywania świadczeń zakończenia ciąży – zgodnie z umową zawartą z NFZ. Z tą argumentacją nie zgadzają się powiaty.

– Proponowane przez resort rozwiązanie oczywiście nie zapewni realnej możliwości uzyskania świadczenia zakończenia ciąży. Ta bowiem będzie zależna od faktycznych możliwości pozyskania na danym obszarze lekarzy gotowych nie korzystać z klauzuli sumienia. Proponowane przez MZ rozwiązanie jest więc działaniem pozorowanym – twierdzą przedstawiciele ZPP. ©℗