Firma dostarczająca wodę ma prawo udzielić na piśmie gminie informacji o tym, ile wody zużył w ciągu kilku ostatnich lat właściciel konkretnej nieruchomości, oraz wyjawić jego imię, nazwisko i adres. Dane mieszkańca udostępnia na żądanie burmistrza w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie nałożenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Informacje mają ułatwić miejscowemu włodarzowi określenie technicznych możliwości takiego przyłączenia oraz sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się przez mieszkańców z nałożonych na nich powinności.
DECYZJA DOLiS/DEC-420/14 oraz (w trybie odwoławczym), DOLiS/DEC-136/16/9959,9960
● (...) Katalog przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych jest zamknięty. Każda ma charakter autonomiczny i niezależny. (...) są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi już o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. (...) dla legalności procesu przetwarzania danych osobowych nie zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą. U podstaw tego procesu może znajdować się bowiem inna z przesłanek (...) niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
● (...) Burmistrz (...) wskazał, iż (...) udostępnienie danych osobowych (...) odbyło się na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przytoczonego przepisu (...) wynika obowiązek właścicieli nieruchomości zapewnienia przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeśli taka istnieje. Natomiast art. 5 ust. 6 i ust. 7 ustawy (...) wskazują burmistrza jako organ nadzoru nad spełnieniem ww. obowiązku (...), a także wyposażają go w instrument umożliwiający nakazanie spełnienia obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
● (...) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest zobowiązany w terminie 30 dni poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie jej danych osobowych informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–5a. (...) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska; 2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; 5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26 ust. 2.
● (...) art. 33 określa minimalną treść udzielanej zainteresowanemu przez administratora informacji (chyba że wniosek wyraźnie dotyczyć będzie węższego zakresu); dla uzyskania pełniejszych informacji, których maksymalne granice wyznacza art. 32 ust. 1 pkt 1–5a, konieczne jest wyraźne zamieszczenie w jednostkowym wniosku konkretnych pytań (...). Administrator powinien w ciągu 30 dni uczynić zadość żądaniu informacyjnemu (...)
● (...) udostępnienie danych osobowych konkretnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w imieniu spółki nie mieści się w zakresie art. 32 ustawy. (...) możliwe jest uzyskanie jedynie informacji o administratorze danych osobowych, którym w tym przypadku jest spółka. Pytanie o obowiązujące w spółce zasady i sposób udostępniania informacji jest pytaniem ogólnym, które można byłoby rozpatrywać w kontekście przetwarzania danych osobowych (art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy), ale również jako procedur obiegu dokumentacji. Natomiast pytanie o podstawę udostępniania danych na rzecz burmistrza jest pytaniem konkretnym o zawężonym zakresie, mieszczącym się w zakresie art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy. (...)