Nasz referat oświaty urzędu miasta rozlicza dotacje za 2023 r. Podmiot prowadzący dwa niepubliczne przedszkola złożył rozliczenie, w którym wykazano wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję dyrektora w obu tych placówkach na 0,5 etatu. Jaki sposób rozliczenia jest jednak poprawny? Czy można było płacić z dotacji za każde ze stanowisk w maksymalnym limicie (150 proc. 12-krotności wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego), czy jednak podzieli ten limit na oba stanowiska?

Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), dotacje, o których mowa w art. 15‒21, art. 25, art. 26, art. 28‒31a i art. 32 (np. na dziecko dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka czy na ucznia w przypadku innych form wychowania przedszkolnego itp.), są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności takiej placówki, w tym na:

a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy ‒ w wysokości nieprzekraczającej:

‒ 250 proc. 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 Karty nauczyciela (dalej: KN) ‒ w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

‒ 150 proc. 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego ‒ w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niewymienionych w tiret pierwszym oraz niepublicznych szkół i placówek;

aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego ‒ w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kwot określonych w lit. a (czyli albo 250 proc. 12-krotnego średniego wynagrodzenia, albo 150 proc. 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego).

Analiza RIO

Jednak w świetle powyższych przepisów trudno rozstrzygnąć wątpliwości sygnalizowane w pytaniu, a dotyczące stosowania wspomnianych limitów wynagrodzeń na stanowisku dyrektora placówki oświatowej w dwóch placówkach oświatowych. Pomocne będzie natomiast stanowisko zawarte w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 25 stycznia 2023 r. (znak K.43.2.2023). RIO analizowała tam aspekt wykorzystania otrzymywanej dotacji na pokrycie wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję dyrektora w dwóch placówkach niepublicznych prowadzonych przez stowarzyszenie.

Izba ustaliła, że te dwie placówki oświatowe są odrębne i nie funkcjonują w ramach zespołu, o którym mowa w art. 91 prawa oświatowego. Przypomniała też m.in., że limit wysokości wynagrodzenia pokrywanego ze środków dotacyjnych wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a zdanie drugie u.f.z.o. Ustawodawca w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek ograniczył wysokość rocznego wynagrodzenia pokrywanego z udzielonej dotacji do kwoty 150 proc. średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. W opinii izby limit wynagrodzeń, który może zostać pokryty ze środków pochodzących z dotacji, wprowadzony przez ustawodawcę, odnosi się do maksymalnego czasu pracy, co – w stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu – oznacza konieczność jego uwzględnienia w przeliczeniu na wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej w danej placówce, wynikający z konkretnego stosunku pracy.

Ponadto RIO podkreśliła, że z przepisów u.f.z.o. wynika możliwość sumowania limitu wynagrodzenia dyrektora w każdej z placówek. Jednak jego maksymalna ustawowa wysokość ma zastosowanie jedynie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. A w przypadku gdy dyrektor w każdej z placówek pracuje w wymiarze czasu pracy niższym niż jeden etat, konieczne jest obliczenie wysokości limitu wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Izba wskazała także, że organ prowadzący powinien przeanalizować konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, które przeznacza na działalność niepublicznych jednostek systemu oświaty, a które to środki stanowią źródło udzielanej dotacji.

Zatem powyższe stanowisko RIO wyłącza możliwość pokrywania z dotacji pełnego wynagrodzenia dyrektora placówki przedszkolnej, w sytuacji gdy pracuje on w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie pełni funkcje dyrektora w dwóch odrębnych placówkach przedszkolnych.

Reguły wydatkowe

Abstrahując od omówionych wyżej kwestii, w wydatkowaniu dotacji jako środków publicznych należy mieć na uwadze ogólne reguły wydatkowe wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

‒ uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

‒ optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Reasumując, w przypadku gdy dyrektor w każdej z placówek oświatowych pracuje w wymiarze czasu pracy niższym niż cały etat, konieczne jest obliczenie wysokości limitu wynagrodzenia proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdym z tych miejsc. Założenie to powinna uwzględnić gmina i pod tym kątem odpowiednio zweryfikować rozliczenie dotacji złożone przez placówki przedszkolne. ©℗