Wczoraj odbyło się pierwsze z kilku spotkań dla pracowników korpusu służby cywilnej, którzy są zainteresowani kształceniem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej bez konieczności rozstawania się z pracą. Za dzień nauki będą otrzymywać 250 zł, a po zdaniu wszystkich egzaminów dostaną akty mianowania na urzędników.

Najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca ruszy kształcenie dualne w administracji rządowej. Taką decyzję podjął jeszcze ustępujący premier Mateusz Morawiecki. Taki tryb kształcenia pozwala na kontynuowanie pracy w urzędzie przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności urzędniczych. Decyzja premiera o wyborze kształcenia dualnego oznacza, że w najbliższym roku w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) nie będzie naboru na nauczanie w dotychczasowej formie, która zakłada przerwę w pracy na czas szkolenia. W tym roku naboru w ogóle nie było – jako powód podano zmianę przepisów, a nie brak pieniędzy na ten cel.

– Wielką zaletą kształcenia stacjonarnego w KSAP, realizującego także konstytucyjną normę dostępu obywateli do służby publicznej na jednakowych zasadach, jest otwarty i oparty na merytorycznych kryteriach nabór. Również kształcenie dualne powinno spełniać ten standard. Tymczasem do nowego statutu KSAP wprowadzono przepisy przewidujące dodatkowe warunki, które powinni spełniać kandydaci do kształcenia dualnego – wskazuje Jerzy Siekiera, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.

Te warunki to:

  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
  • zatrudnienie na czas nieokreślony w urzędzie administracji publicznej, do którego stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1691) lub ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1917), oraz
  • zgoda pracodawcy na przystąpienie do rekrutacji.

– Przepisy przewidują, że zarówno kształcenie w trybie stacjonarnym, jak i dualnym ma trwać od 18 do 24 miesięcy. Jednak faktyczny czas kształcenia w KSAP w trybie dualnym – po odliczeniu okresów pracy zawodowej, występujących na zmianę z okresami kształcenia – będzie znacznie krótszy – dodaje Jerzy Siekiera.

Przyszłoroczne kształcenie dualne obejmie 17 tygodni tematycznych modułów zajęciowych. Zjazdy będą się odbywały raz w miesiącu i mają trwać tydzień. Wyjątkami są: pierwszy moduł, który zajmie dwa tygodnie od połowy do końca kwietnia 2024 r., oraz czterotygodniowy staż zagraniczny w marcu 2025 r. Miejsc będzie zaledwie 50, podczas gdy urzędników spełniających warunki wymagane do kształcenia w KSAP jest w Polsce ok. 110 tys.

W ocenie ekspertów trudno przyjąć, że dwuletnia praca na dowolnym stanowisku w administracji publicznej jest ekwiwalentem braku rocznego kształcenia w KSAP. Takiego rozwiązania bronią jednak jego autorzy.

– Zmienia się forma kształcenia. W trakcie półtorarocznego programu słuchacze odbędą serię tygodniowych modułów. Każdy będzie poświęcony innemu tematowi, tak aby pogłębić wiedzę i kompetencje z zakresu prawa, administracji, zarządzania i ekonomii – opisuje dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Jak tłumaczy, kulminacyjną częścią programu jest czterotygodniowy staż zagraniczny. Ważnym elementem kształcenia będzie też rozwój umiejętności analitycznych, które są podstawą planowania strategicznego i pozwalają wykorzystywać w praktyce wiedzę ekspercką w duchu tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy.

– Chcemy kontynuować to, co zawsze było mocną stroną KSAP, czyli kształcenie w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowanie urzędników do sprawnego poruszania się w świecie instytucji UE, NATO i innych organizacji – podsumowuje dr Federczyk. ©℗

Słuchaczem kształcenia dualnego może zostać osoba, która:

■ ma co najmniej wykształcenie magisterskie lub równorzędne,

■ ma minimum dwuletnie doświadczenie pracy w urzędach administracji publicznej,

■ jest zatrudniona na czas nieokreślony w służbie cywilnej lub urzędzie państwowym (na podstawie ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o pracownikach urzędów państwowych),

■ ma obywatelstwo polskie,

■ korzysta z pełni praw publicznych,

■ nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

■ jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony ojczyzny,

■ ma zgodę pracodawcy na przystąpienie do rekrutacji (wzór zgody jest dostępny w Internetowym Systemie Zgłoszeń). ©℗