Dofinansowaliśmy szkolenie naszemu pracownikowi. Następnie umorzyliśmy kwotę tego dofinansowania. Czy umorzona kwota stanowi podstawę wymiaru składek? W naszej ocenie umorzona kwota stanowi przychód ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1‒2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Z kolei z par. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zastrzeżeniem (dalej: rozporządzenie) wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Znaczenie ma także par. 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia, z którego wynika, że podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Warto również przytoczyć stanowisko zawarte w piśmie ZUS z 31 sierpnia 2023 r. (znak DI/20000/43/793/2023). W rozpatrywanej sprawie pracownik złożył wniosek o umorzenie zwrotu kosztów dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a pracodawca wyraził na to zgodę. ZUS zwrócił uwagę, że ze zwolnienia wyłączono wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujące pracownikowi podejmującemu naukę lub podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Przypomniał także, że zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych zostały uregulowane w art. 1031‒1036 kodeksu pracy. Wynika z nich m.in., że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

ZUS nie podważył jednak stanowiska płatnika, że wartość umorzonego dofinansowania będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Finalnie zakład stwierdził, że tę kwotę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zatem także w opisywanej w pytaniu sytuacji wartość umorzonego dofinansowania stanowi przychód ze stosunku pracy, a podane kwoty nie korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek. ©℗