Rząd powinien zastanowić się nad przyjęciem w tym roku większej liczby obcokrajowców – uważa rzecznik praw obywatelskich. Stanowisko dotyczyło projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.
Doktor Adam Bodnar zwraca uwagę, że polski rząd zobowiązał się do przyjęcia w ciągu dwóch lat w ramach procedury relokacji 6182 uchodźców przebywających obecnie na terenie Grecji i Włoch. Projekt proponuje, aby w 2016 r. w trybie relokacji Polska przyjęła maksymalnie 400 osób. – Oznacza to, że w 2017 r., aby wykonać zobowiązanie, władze polskie będą musiały przyjąć około 5,8 tys. cudzoziemców, co może okazać się trudne w realizacji – tłumaczy RPO.
Jego zdaniem taki nierówny podział może powodować w 2017 r. problemy z rozpatrzeniem w jednym roku większej liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i zapewnieniem wszystkim cudzoziemcom dostępu do należytej pomocy socjalnej.
Wątpliwości rzecznika dotyczą także kwoty przeznaczonej na relokację. Rząd szacuje, że w 2016 r. będzie to kosztować 10,5 mln zł, w tym 3 mln zł integracja migrantów i realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci.
– Pomoc dla cudzoziemców przyjętych w trybie relokacji nie może być mniejsza niż wsparcie dla obcokrajowców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową – podkreślił RPO.
W innym wystąpieniu Adam Bodnar zwrócił także uwagę na problemy cudzoziemców, którzy starają się o pobyt w Polsce.
– Wpływają do mnie skargi wskazujące na trudności, jakie napotykać mają cudzoziemcy zamierzający złożyć na granicy wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej – zaznacza RPO. Wynika z nich, że cudzoziemcy przez kilka lub kilkanaście dni bezskutecznie próbują złożyć taki wniosek. Funkcjonariusze straży granicznej jednak deklaracji tych nie przyjmują, mimo że powinni, i w konsekwencji wydawane są decyzje o odmowie przekroczenia granicy.
Dlatego RPO zwrócił się do Marka Łapińskiego, komendanta głównego straży granicznej, o przeanalizowanie praktyki w zakresie przyjmowania przez strażników od osób przekraczających granicę deklaracji o zamiarze ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową.
Ponadto RPO w trzecim wystąpieniu zwrócił uwagę ministerstwu spraw wewnętrznych na brak podstawy prawnej do przeprowadzania kontroli zatrzymanych cudzoziemców w pomieszczeniach Straży Granicznej. Nie może być ona wykonywana na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do rozporządzenia.