Wystąpiłem do burmistrza gminy o wydzierżawienie lub sprzedaż działek jako niezbędnych do rozwoju mojej firmy. Ten poinformował mnie, że rada miasta 10 listopada 2015 r. wyraziła zgodę na wydzierżawienie tych działek w trybie bezprzetargowym innej spółce z o.o. na okres pięciu lat, w związku z czym wniosek pozostawia bez rozpoznania. Ponadto ogłoszenie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę ukazało się dwa dni po podjęciu ww. uchwały. Czy mogę ją zaskarżyć do sądu administracyjnego?
Tak. Czytelnik może zaskarżyć uchwałę rady miasta do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Reklama
Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 lipca 2015 r. (sygn. akt I OSK 861/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że właściciel nieruchomości będący przedsiębiorcą, który składa wniosek o zbycie lub wydzierżawienie na jego rzecz nieruchomości stanowiącej własność samorządu, uzasadniając go rzeczywistą wolą rozwoju firmy w drodze poprawienia warunków zagospodarowania swojej nieruchomości przyległej, posiada interes prawny. Przysługuje mu więc prawo zaskarżenia uchwały rady gminy w sprawie wydzierżawienia działek w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość jest zbywana w trybie bezprzetargowym, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania działki przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza ją nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Do tej okoliczności nawiązywało uzasadnienie wniosku przedsiębiorcy.

Reklama
Ponadto należy stwierdzić, że w przedstawionej powyżej sytuacji organy gminy naruszyły zasadę jawności. Zasada ta przejawia się w nałożeniu na właściwy organ obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych m.in. do sprzedaży lub dzierżawy. Zmiana przeznaczenia określonej nieruchomości w stosunku do wymienionego w wykazie wymaga zachowania trybu określonego w art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), czyli konieczności sporządzenia nowego wykazu i podania go do publicznej wiadomości. W przedstawionej przez czytelnika sytuacji ewidentnie naruszono zasadę jawności. Wniosek ten można sformułować na podstawie samego porównania daty ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (12 listopada 2015 r.) z datą uchwały rady miejskiej o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie działek w trybie bezprzetargowym (10 listopada 2015 r.). Procedowanie rady nad konkretnymi nieruchomościami, co do których albo nie ogłoszono wykazu, o jakim mowa w art. 35 ust. 1 u.g.n., albo nie upłynął termin 21 dni od publicznego ogłoszenia, rażąco narusza prawo. To z kolei powinno skutkować stwierdzeniem nieważności takiej uchwały.
Podstawa prawna:
Art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515).
Art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.).