Wojewódzki konserwator zabytków jest uprawniony do wydawania pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach zabytkowych, nawet jeżeli nie mają one wartości historycznej. Tak wynika z uchwały NSA.
Prezes NSA wniósł o rozstrzygnięcie w składzie siedmiu sędziów, który organ jest właściwy do wydawania zgód na usunięcie rośliny – włodarz gminy czy też wojewódzki konserwator zabytków. Przepisy bowiem nie rozstrzygają, kto powinien wydawać pozwolenia w sprawie drzew i krzewów rosnących na terenach zabytkowych. – Istnieje podzielone orzecznictwo w tej sprawie – wskazywał Jacek Chlebny, sędzia NSA.