Radni nie mogą ustanowić programu opieki nad zwierzętami bez wskazania schroniska, do którego bezdomne psy będą trafiać.

Takie stanowisko zajął wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie uchwały podjętej przez radę gminy Lesznowola. Dotyczyła ona programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wojewoda stwierdził jej nieważność.
Jego zastrzeżenia wzbudził brak wskazania w ustanowionym programie schroniska dla bezdomnych zwierząt. W uchwale rada gminy wyznaczyła, że jego rolę pełni punkt czasowego przetrzymywania zwierząt. Tymczasem organ nadzorczy, w ramach postępowania wyjaśniającego, stwierdził, że tego typu placówki nie można uznać za schronisko.
Wojewoda wydając decyzję zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) pogram gminny powinien określać zagadnienia dotyczące: zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, ich odławiania, opieki nad kotami, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach, poszukiwania dla nich właścicieli, usypiania ślepych miotów, wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w razie wypadków drogowych. Musi także być w nim zawarta informacja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania.
Organ wskazał, że w świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych zgodność z prawem aktu wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie polega na jego pełnym zrealizowaniu – rada nie ma możliwości wybiórczego czy też częściowego stosowania przepisu. Jeżeli uchwała nie zawiera wszystkich przewidzianych w ustawie elementów, to brak regulacji w tym zakresie oznacza, że podjęty akt nie wyczerpuje ustawowego upoważnienia i powinien zostać uchylony.
Wojewoda podkreślił, że wymóg zapewnienia bezdomnym czworonogom miejsca w schronisku może być spełniony tylko w sytuacji, gdy taka placówka istnieje już na tym etapie uchwalania programu opieki nad zwierzętami i jest ona jednoznacznie wskazana w uchwale.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 6 sierpnia 2015 r. nr LEX.I.4131.181.2015.GH