Nałożenie na podmioty publiczne, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne, obowiązku prowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), wprowadzenie Rejestru Pełnomocnictw Elektronicznych czy e-płatności na rzecz podmiotów publicznych – to część rozwiązań proponowanych w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, który wpłynął do Sejmu.

Głównym celem projektu autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji (MC) jest usprawnienie i rozwijanie funkcjonowania e-administracji. Ma być to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu EZD – elektronicznego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Resort w uzasadnieniu do projektu zastrzega jednak, że uruchomienie systemu nie będzie równoznaczne z prowadzeniem wszystkich rodzajów spraw w postaci elektronicznej. Wyjątki od tego systemu będzie każdorazowo określał kierownik danej jednostki, jeśli sposób dokumentowania ustalają inne przepisy prawa lub istnieją ważne przyczyny organizacyjne i techniczne uniemożliwiające prowadzenie spraw w postaci elektronicznej. „Sposoby prowadzenia określonych rodzajów dokumentów (papier lub elektronika) zawarte są w przepisach odrębnych i to one określają, czy dana dokumentacja będzie prowadzona elektronicznie w systemie klasy EZD, czy jednak na papierze” – czytamy. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją nie będzie dotyczyć np. postępowania z aktami spraw sądowych.

Kontakt z administracją publiczną ma ułatwić także możliwość dokonywania e-płatności obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym ds. informatyzacji. Szacowany koszt prowizji dla BGK to 375 mln zł w ciągu 10 lat. „Będzie szybko i łatwo – obywatel nie będzie już musiał szukać danych do przelewu – urząd sam przypomni o kwocie do zapłaty” – deklaruje resort. Będzie to dotyczyć m.in. płatności podatku od nieruchomości uiszczanego na rzecz gmin. Nowe przepisy umożliwią również udzielanie elektronicznego pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych, np. do odbioru korespondencji na poczcie. Pełnomocnictwa będą gromadzone w Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych, do którego dostęp będą mogły uzyskać podmioty publiczne.

Nowelizacja ujednolica również termin wprowadzenia obowiązku korzystania z doręczeń z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym dla samych JST, ich związków oraz związków metropolitalnych (nie później niż od 1 października 2029 r.). Nowe przepisy zmieniają również finansowanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (w samorządach system ma działać od 10 grudnia br.). Opłatę za doręczenia od podmiotu publicznego, w tym JST, do podmiotu niepublicznego będzie ponosił ryczałtowo minister właściwy ds. informatyzacji, a nie pojedyncze podmioty publiczne. ©℗