Nie ulegną zmianie opłaty np. za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi. Tak zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Jest w trakcie konsultacji publicznych.
Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów zawiera już nieaktualny wykaz kodów odpadów. Zmieniło go bowiem inne rozporządzenie – ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1923), które weszło w życie 1 stycznia 2015 r. Niedostosowanie do niego aktu Rady Ministrów skutkować może problemami z obliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz brakiem stawek na 2016 r. za składowanie śmieci dla trzech nowych rodzajów odpadów. Chodzi o czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu, rtęć metaliczną oraz częściowo stabilizowaną.
Resort wskazuje, że wpływy z tytułu wszystkich opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2012 wyniosły 1790,7 mln zł, a w 2014 r. 1627,2 mln zł. Tymczasem tylko z tytułu składowania i magazynowania odpadów 50 proc. opłat trafia do bud- żetu gmin, na których obszarze się one znajdują.
Projekt rozporządzenia określa także stawki za korzystanie ze środowiska ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub ziemi, umieszczenie odpadów na składowisku oraz pobór wód. Ich zmiana zależy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Z informacji z 15 stycznia 2015 r. w tej sprawie wynika, że w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł on 100,0. Oznacza to, że opłaty pozostały na takim samym poziomie, a stawki nie wymagały waloryzacji o przedmiotowy wskaźnik.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji