Urzędy marszałkowskie zaczynają ogłaszać konkursy na środki z regionalnych programów operacyjnych z nowej perspektywy finansowej. Jako jedno z pierwszych takie programy uruchamia województwo dolnośląskie.
Od 8 do 19 czerwca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) będzie przyjmował wnioski w ogłoszonym konkursie na projekty w ramach Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy (Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020).
– To pierwszy nabór w ramach nowej perspektywy unijnej, który rozpoczyna wydawanie środków z RPO 2014–2020 na Dolnym Śląsku – podkreśla Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Powiatowe urzędy pracy będą mogły te środki przeznaczyć na wsparcie bezrobotnych – w pierwszej kolejności mają dzięki nim uruchomić dla nich programy udzielające bezzwrotnych funduszy m.in. na założenie własnej firmy (do 26 tys. zł).
Konkursy RPO
Dlaczego uruchamiając RPO, w pierwszej kolejności zdecydowano się na zorganizowanie konkursów na bezzwrotne fundusze, m.in. na założenie własnej firmy? Odpowiedź jest prosta: to jedna z popularniejszych form wsparcia, z której wyjątkowo chętnie korzystają bezrobotni. Łącznie w ramach RPO do 2023 r. na wsparcie rozwoju rynku pracy – osób szukających zatrudnienia, pracodawców – województwo dolnośląskie przeznaczy ponad 101 mln euro. Rozdysponowaniem tych funduszy zajmie się właśnie DWUP.
– Pomoc ma być kierowana na zatrudnienie tych, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi o osoby, które mają np. więcej niż 50 lat, są niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne bądź mają niskie kwalifikacje. Spore trudności w znalezieniu pracy dotykają także kobiet. Na wsparcie tych grup w 2015 r. przeznaczonych zostanie ponad 36 mln zł. Na pomoc będzie mogło liczyć ponad 3,7 tysiąca Dolnoślązaków – mówi Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP.
Generalnie projekty realizowane w ramach Działania 8.1 RPO WD muszą być skierowane do osób od 30. roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne. Pieniądze będzie można przeznaczyć na bezzwrotne dotacje, praktyki, dopłaty do zatrudnienia, doposażenie stanowiska pracy czy też dokształcanie lub przekwalifikowanie.
Nie tylko na własne firmy
W przyszłości planowane są kolejne konkursy. DWUP w ramach RPO 2014–2020 będzie miał łącznie do dyspozycji ponad 407 mln euro. Trafią one nie tylko do PUP, lecz także do organizacji pozarządowych, instytucji i firm. Województwo dolnośląskie, tak jak każde inne, ma sporą dowolność w rozdysponowaniu tych środków. Jak wynika z planów przedstawionych przez DWUP, w przyszłości zostaną uruchomione programy wspierające:
● rozpoczęcie działalności gospodarczej – powiatowe urzędy pracy dotacjami, stażami lub praktykami będą mogły wesprzeć do 2023 r. blisko 20 tys. bezrobotnych. Z tego ponad 3,2 tys. bezrobotnych otrzyma bezzwrotne dotacje. Ponad tysiąc osób może liczyć dodatkowo na preferencyjne pożyczki. Zajmą się tym wyłonione w drodze konkursu podmioty;
● uruchomienie darmowej opieki dla dzieci do lat 3 – fundusze przeznaczone zostaną na przystosowanie, rozwój lub wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych inicjatyw, które zagwarantują opiekę najmłodszym. Do 2023 r. ma powstać ok. 4,7 tys. miejsc opieki dla maluchów. Ma to odciążyć rodziców i pozwolić im na powrót do pracy lub poszukanie nowego zajęcia;
● ochronę przed wykluczeniem dla blisko 23 tys. Dolnoślązaków oraz usługi społeczne i zdrowotne na wysokim poziomie dla 7 tys. osób – ta część działań w ramach RPO ma pomóc osobom potrzebującym (np. opuszczającym ośrodki opiekuńcze) odnaleźć się w zwykłym życiu. Dolnoślązacy będą mogli korzystać np. z mieszkań treningowych, pomocy mentora. Zaplanowano także adresowane działania (grupy terapeutyczne, konsultacje, rozwój osobisty) dla chorych, potrzebujących czy też niepełnosprawnych. Fundusze wesprą też spółdzielnie socjalne oraz ośrodki interwencji.
POWER dla młodych
Działania na rynku pracy finansowane będą nie tylko ze środków RPO, ale również z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dolnośląskie rozdysponowało już niedawno pierwsze 60 mln zł w ramach konkursu adresowanego do powiatowych urzędów pracy, a obecnie ogłasza kolejny – tym razem przeznaczony nie tylko dla nich, lecz także innych instytucji.
Pierwszy konkurs miał na celu aktywizację osób młodych w wieku 18–29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET). Pracę z młodymi Dolnoślązakami powiatowe urzędy pracy zaczną od identyfikacji oraz zdiagnozowania potrzeb. W ramach dodatkowych działań bezrobotni będą mogli liczyć m.in. na staże, szkolenia oraz bony stażowe i szkoleniowe, prace interwencyjne oraz bezzwrotne fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Obecnie woj. dolnośląskie ogłasza kolejny już konkurs w ramach POWER – tym razem dla szerszego kręgu zainteresowanych. – Konkurs adresujemy nie tylko do urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy, lecz także do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, dialogu społecznego czy też partnerstwa lokalnego – mówi Stefan Augustyn, rzecznik prasowy DWUP. Ma on na celu wyłonienie instytucji świadczących pomoc młodym bezrobotnym w wieku 18–29 lat, pozostającym bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, ale którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy. Do rozdysponowania na ten cel DWUP przeznaczył prawie 33 mln zł. Wnioski będzie można składać od 13 do 24 lipca
W tym przypadku również wyłonione instytucje najpierw identyfikują i zdiagnozują potrzeby. W ramach dodatkowych działań bezrobotni, w tym osoby niepełnosprawne, będą mogli liczyć m.in. na pomoc w kontynuowaniu nauki, staże, praktyki, szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy. Osoby, które zdecydują się na pracę poza swoim miejscem zamieszkania, będą mogły liczyć na sfinansowanie kosztów dojazdów lub fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.
W ciągu 6 lat na aktywizację osób młodych na Dolnym Śląsku w ramach POWER wydanych ma być 125,7 mln euro. Dla zainteresowanych aplikowaniem o fundusze zaplanowano spotkania informacyjne.
Inne regiony też startują
Także inne województwa prowadzą działania mające na celu uruchamianie środków z nowych funduszy unijnych przeznaczonych na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Przykładowo w czerwcu województwo pomorskie zapowiada pierwsze konkursy w ramach RPO na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Celem ich ma być zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych. W pierwszym konkursie rozdysponowanych będzie 40 mln euro.
Z kolei w woj. warmińsko-mazurskim w III kwartale ruszą konkursy, w których beneficjenci otrzymają pomoc na wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (przewidziano dotacje w wysokości 10,4 mln euro).