Odwołanie 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego oznacza powrót do przeprowadzania regularnej oceny osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, przebywających pod ich opieką dzieci oraz tych, które zostały umieszczone w placówkach.

Chodzi o stosowanie przepisów zawartych w rozdziale czwartym ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.). Zgodnie z nimi organizator rodzinnej pieczy zastępczej – najczęściej jest nim powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) – dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W podobny sposób jest też dokonywana ocena sytuacji dzieci, które trafiły do instytucjonalnych form pieczy zastępczej.

Ponadto okresowej weryfikacji podlegają rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Odbywa się to co najmniej raz na trzy lata. Jednak art. 15zzzzzk ustawy z 2 marca 2020 r., w skrócie zwaną covidową, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), dopuścił możliwość zawieszania dokonywania oceny zarówno dzieci, jak i opiekunów – do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponieważ ten pierwszy kończy się za dwa dni, wspomniany przepis nie będzie już obowiązywał.

Z kolei art. 15zzzzzj specustawy covidowej pozwolił na to, aby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie były stosowane odpowiednie przepisy ustawy o pieczy zastępczej określające limit liczby dzieci mogących przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, który co do zasady wynosi 14 i 30, a także te dotyczące wieku dziecka, które może trafić do instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeśli jego umieszczenie jest związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego skutkuje więc tym, że samorządy powinny już teraz dostosować liczbę oraz wiek dzieci do wymogów. Wszystko wskazuje jednak na to, że będą miały na to więcej czasu, bo ustawa o świadczeniu wspierającym, która po poprawkach Senatu wróciła do Sejmu, zawiera zmianę dotyczącą właśnie art. 15zzzzzj specustawy covidowej. Zakłada ona, że dzieci będą mogły przebywać w swoich dotychczasowych placówkach jeszcze przez 12 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemii. ©℗