Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada nowe regulacje dotyczące wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Redakcja DGP wystąpiła do MSWiA z pytaniem o szczegóły tych zmian. Resort jednak ich nie zdradza. Z przesłanego nam stanowiska wynika, że trwają uzgodnienia wewnątrzresortowe w tym zakresie.

Efektem prac ma być projekt nowego rozporządzenia regulującego wysokość pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jego wydanie jest też konieczne z uwagi na zmianę delegacji ustawowej.

Tymczasem konieczne są podwyżki wysokości świadczeń dla cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową. Takie stanowisko wielokrotnie zajmował m.in. rzecznik praw obywatelskich, interweniując w tej sprawie w MSWiA. Zwracał uwagę, że niezbędne są podwyżki świadczenia pieniężnego przysługującego takim cudzoziemcom na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu w Polsce. Nie było ono bowiem zwiększane już od 18 lat (a w 2005 r. zostało nawet obniżone). Obecne jego stawki, w ocenie RPO, nie pozwalają na samodzielną egzystencję w godnych warunkach. Wynoszą one bowiem zaledwie 25 zł dziennie, czyli 750 zł miesięcznie dla osoby samotnej, a dla czteroosobowej rodziny 12,5 zł dziennie, a więc 1,5 tys. zł miesięcznie. ©℗